מוזמנות בזאת הצעות למתן שירותי הפקה לאירועים בנחל קידרון בירושלים:

 1. תנאי סף להגשת ההצעות – כמפורט במסמכי המכרז, ובין היתר:

  • המציע הוא אישיות משפטית אחת, תאגיד רשום כדין בישראל. למען הסר ספק, לא תתקבל הצעה של משתתף במכרז שהינו "מיזם משותף" או "חברה בייסוד" או תאגיד שאיננו רשום בישראל.
  • המציע הוא עוסק מורשה בישראל או מלכ"ר מאושר כדין ע"י רשויות מע"מ.
  • למציע כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976, לרבות:

 • אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר ניהול ספרים כדין בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה (נוסח חדש) וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו – 1975.
 • אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר דיווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולמנהל מע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו – 1975.
 • אישור ניכוי מס במקור.
 • המציע עומד בדרישות סעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976, לעניין תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין.

  • המציע הינו בעל ניסיון מוכח של 5 שנים לפחות בהפקת אירועים, הכוללים לפחות:

 • שני אירועים פתוחים לציבור בשטחים פתוחים (לרבות בתשלום), בעלות של 150,000 ₪ לפחות כ"א.
 • שני אירועים לפחות בירושלים, שכללו קבלת רישוי מעיריית ירושלים, בהיקף כספי של 150,000 ₪ לפחות כ"א.
 • שלושה אירועים לפחות, שכללו נגנים, שחקנים וסדנת יצירה, בהיקף של 150,000 ₪ לפחות כ"א.
 • לפחות אירוע אחד רב יומי (לפחות שני ימים ברציפות), בהיקף של 300,000 ₪ לפחות.

ניתן להדגים מס' דרישות, כאמור, באירוע אחד.

 • המציע הוא בעל מחזור כספי שנתי בשנים 2016-2018 בסכום של מיליון ₪ לשנה לפחות, בהתאם לדו"חות הכספיים המבוקרים של המציע בשנים האמורות.
 • המציע אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין בקשות תלויות שעומדות נגדו מסוג זה, הוא אינו עומד בפני חדלות פירעון, הדו"חות הכספיים שלו אינם כוללים אזהרת "עסק חי", וכן לא הוטלו על נכסיו עיקולים מהותיים.
 • המציע הגיש ערבות ההצעה כנדרש בסעיף 7 להלן, ע"ש המציע.
 • המציע רכש את מסמכי המכרז, כמפורט בסעיף 2 להלן.
 • המציע או נציגו ישתתפו במפגש המציעים, כנדרש בסעיף 4 להלן.
 • מציע שהוא מלכ"ר מחזיק באישור ניהול תקין לשנת 2019

 

 1. את תיק המכרז ניתן לרכוש במשרדי פיתוח מזרח ירושלים בע"מ (להלן: "החברה"), רח' שלומציון המלכה 18 (בניין האחים ישראל), ירושלים, קומה 1 (להלן: "משרדי החברה"), בין השעות 09:00 ל-15:00, החל מיום א', י"א תמוז, תשע"ט (14.7.19) ועד ליום א', כ"ה תמוז, תשע"ט (28.7.19), תמורת סך של 1,000 ₪, בתוספת מע"מ (שלא יוחזרו).
 2. ניתן לעיין במסמכי המכרז, קודם רכישתם, ללא תשלום, במשרדי החברה (בתיאום מראש) ובאתר האינטרנט של החברה בכתובת pami.co.il, מיום א', י"א תמוז, תשע"ט (14.7.19) ועד ליום א', כ"ה תמוז, תשע"ט (28.7.19).
 3. מפגש וסיור מציעים (חובה) יתקיים ביום ד', י"ד תמוז, תשע"ט (17.7.19), בשעה 9:30 במשרדי החברה, לאחר מכן יתקיים סיור בשטח. המפגש והסיור יימשכו כשעתיים וחצי.
 4. מציעים רשאים לפנות בבקשה לקבלת הבהרות בקשר עם מסמכי המכרז החל מיום ד', י"ד תמוז, תשע"ט (17.7.19) (לאחר מפגש המציעים), ועד ליום א', י"ח תמוז, תשע"ט (21.7.19), בשעה 12:00. את בקשות ההבהרה יש להפנות בכתב למנה"פ, גב' חבצלת אוחיון, בדוא"ל [email protected] חובה לוודא קבלת השאלות בטל' 02-6277550. העתק משאלות ההבהרה יש לשלוח בפקס 02-6247137 עבור גב' שרונה מזרחי. רק תשובות בכתב תחייבנה את החברה.
 5. את ההצעות יש להכניס לתיבת המכרזים במשרדי החברה עד ליום ב', כ"ו תמוז, תשע"ט (29.7.19), בשעה 12:00 בדיוק.
 6. על המציע לצרף להצעתו ערבות צמודה, אוטונומית, בלתי חוזרת ובלתי מותנית מבנק ישראלי או מחברת ביטוח ישראלית מורשית בסך של 30,000 ₪. הערבות תוחזר למציע, שלא זכה, בתוך 3 חודשים מיום קביעת הזוכה במכרז. למען הסר ספק, מכתב עיכוב ו/או המחאה בנקאית ו/או המחאה אישית ו/או תשלום במזומן לא יהוו תחליף לערבות.
 7. מציע שלא יעמוד בתנאי הסף, כאמור במסמכי המכרז, לרבות לעניין הערבות, הצעתו תיפסל.
 8. לחברה שמורה הזכות להבהיר, לשנות, לעדכן או לסייג כל תנאי מתנאי המכרז, ואף לבטלו, וזאת בכפוף לתנאים המפורטים במסמכי המכרז, ולפי שיקול דעתה הבלעדי.
 9. כאמור במסמכי המכרז, החברה רשאית, לקיים התמחרות בין המציעים או חלקם, ואף לבקש ו/או לאפשר למציעים או לחלקם, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לתקן או לשפר את הצעותיהם, בכתב או בע"פ, בכל עת ובכל דרך, לרבות לאחר קביעתו של הזוכה במכרז. למען הסר ספק, אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
 10. הגשת ההצעה הינה על אחריותו הבלעדית של המציע ולא תישמע מצדו כל טענה בדבר טעות ו\או הטעיה ו\או אי ידיעה, של פרט כלשהו לגבי כל עניין הקשור במכרז ו\או בהצעתו.
 11. בהגשת ההצעה מצהיר המציע, כי ידוע לו, כי ביצוע הפרויקט מותנה בקבלת תקציב ואישורי ביצוע מגורמים מממנים. למציע לא תהיה עילת תביעה כנגד החברה בגין עיכוב ו/או אי חתימה על הסכם ההתקשרות בשל חוסר תקציב ו/או בשל העדר אישורים לביצוע הפרויקט.
 12. בנוסף, החברה רשאית, בכל שלב במהלך מכרז זה, ואף לאחר ההתקשרות עם הזוכה לבטל את המכרז ו/או ההתקשרות מכל סיבה שהיא, והמציעים מנועים ואף מוותרים מראש, על כל טענה בגין ביטול המכרז ו/או ההסכם, כאמור, ו/או בקשר עם היקף ההתקשרות, לרבות צמצומה. החברה איננה מתחייבת להזמין כמות מסוימת של עגלות ו/או שירותים מהמציע הזוכה, וכל הזמנה תיעשה בהתאם לצרכי החברה ולתקציב העומד לרשותה.
 13. מונחים במודעה זו יפורשו בהתאם להגדרתם במסמכי המכרז.
 14. האמור במודעה זו הוא תמצית בלבד של ההוראות המלאות המפורטות במסמכי המכרז ובכל מקרה של סטייה ו/או אי התאמה בין האמור בפרסום זה דלעיל לבין האמור במסמכי המכרז, יחייבו בלעדית התנאים והכללים המלאים המפורטים במסמכי המכרז.
 15. עד למועד הגשת ההצעות, רשאית החברה להכניס, בכל עת, שינויים במסמכי המכרז, לרבות בנוגע למועדים הנקובים לעיל. כל השינויים והתיקונים, ככל שיהיו כאלה, יהיו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. שינויים אלה יועלו לאתר האינטרנט של החברה, כאמור בסעיף 3 לעיל. באחריות המציעים בלבד לבדוק, מעת לעת, באתר האינטרנט, קיומם של הודעות ו/או שינויים, כאמור.
 16. חומר לצפייה.

פיתוח מזרח ירושלים בע"מ