פיתוח מזרח ירושלים בע"מ מבקשת בזאת הצעות לאספקת כלי אצירה  אשפה והובלתם לשכונות

במזרח ירושלים  אשפה, כלהלן:

מס"ד תיאור המוצר כמות מועד אספקה
1 פח מתכת 1,100 ל' מגולוון 300 7 ימי עסקים
2 מיכל פלסטיק 360 ל' – ירוק  גלגל 300 200 7 ימי עסקים
3 מכולה סגורה 8 ממ"ק, גג נע לדחס 30 20    ימי עסקים

1.תנאי סף להגשת ההצעות – כמפורט במסמכי המכרז:

 • המציע הוא אישיות משפטית אחת, תאגיד רשום כדין בישראל.
 • המציע הוא עוסק מורשה בישראל.
 • למציע כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976, לרבות:

 • אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר ניהול ספרים כדין בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה (נוסח חדש) וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו – 1975.
 • אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר דיווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולמנהל מע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו – 1975.
 • המציע עומד בדרישות סעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976, לעניין תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין.

 1. ניתן להנפיק את מסמכי המכרז (ללא תשלום) מתוך אתר האינטרנט של החברה בכתובת www.pami.co.il.
 2. מציעים רשאים לפנות בבקשה לקבלת הבהרות בקשר עם המכרז עד ליום ג', כ"ח חשון, תשע"ט (6.11.18), בשעה 13:00. את בקשות ההבהרה יש להפנות בכתב למנה"פ, מר ישראל יפת, במייל [email protected] חובה לוודא קבלת השאלות בטל' 054-6717750. העתק משאלות ההבהרה יש לשלוח גם לחברה (עבור גב' שרונה מזרחי) בפקס 02-6247137. רק תשובות בכתב תחייבנה את החברה.
 3. את ההצעות יש להכניס לתיבת המכרזים במשרדי החברה עד ליום ב', ד' כסלו, תשע"ט (12.11.18), בשעה 12:00 בדיוק.
 4. מציע שלא יעמוד בתנאי הסף, כאמור במסמכי המכרז, הצעתו תיפסל.
 5. לחברה שמורה הזכות להבהיר, לשנות, לעדכן או לסייג כל תנאי מתנאי המכרז, ואף לבטלו, וזאת בכפוף לתנאים המפורטים במסמכי המכרז, ולפי שיקול דעתה הבלעדי.
 6. כאמור במסמכי המכרז, החברה רשאית, לקיים התמחרות בין המציעים או חלקם, ואף לבקש ו/או לאפשר למציעים או לחלקם, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לתקן או לשפר את הצעותיהם, בכתב או בע"פ, בכל עת ובכל דרך, לרבות לאחר קביעתו של הזוכה במכרז. למען הסר ספק, אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
 7. הגשת ההצעה הינה על אחריותו הבלעדית של המציע ולא תישמע מצדו כל טענה בדבר טעות ו\או הטעיה ו\או אי ידיעה, של פרט כלשהו לגבי כל עניין הקשור במכרז ו\או בהצעתו.
 8. בהגשת ההצעה מצהיר המציע, כי ידוע לו, כי ביצוע הפרויקט מותנה בקבלת תקציב ואישורי ביצוע מגורמים מממנים. למציע לא תהיה עילת תביעה כנגד החברה בגין עיכוב ו/או אי חתימה על הסכם ההתקשרות בשל חוסר תקציב ו/או בשל העדר אישורים לביצוע הפרויקט.
 9. בנוסף, החברה רשאית, בכל שלב במהלך מכרז זה, ואף לאחר ההתקשרות עם הזוכה לבטל את המכרז ו/או ההתקשרות מכל סיבה שהיא, והמציעים מנועים ואף מוותרים מראש, על כל טענה בגין ביטול המכרז ו/או ההסכם, כאמור, ו/או בקשר עם היקף ההתקשרות, לרבות צמצומה. החברה איננה מתחייבת להזמין כמות מסוימת של עגלות ו/או שירותים מהמציע הזוכה, וכל הזמנה תיעשה בהתאם לצרכי החברה ולתקציב העומד לרשותה.
 10. מונחים במודעה זו יפורשו בהתאם להגדרתם במסמכי המכרז.
 11. האמור במודעה זו הוא תמצית בלבד של ההוראות המלאות המפורטות במסמכי המכרז ובכל מקרה של סטייה ו/או אי התאמה בין האמור בפרסום זה דלעיל לבין האמור במסמכי המכרז, יחייבו בלעדית התנאים והכללים המלאים המפורטים במסמכי המכרז.
 12. עד למועד הגשת ההצעות, רשאית החברה להכניס, בכל עת, שינויים במסמכי המכרז, לרבות בנוגע למועדים הנקובים לעיל. כל השינויים והתיקונים, ככל שיהיו כאלה, יהיו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. שינויים אלה יועלו לאתר האינטרנט של החברה, כאמור בסעיף 2 לעיל. באחריות המציעים בלבד לבדוק, מעת לעת, באתר האינטרנט, קיומם של הודעות ו/או שינויים, כאמור.

הודעה על שינויים בתנאי המכרז ובמועדיו

פיתוח מזרח ירושלים בע"מ (להלן: "החברה") מודיעה על שינויים בתנאי המכרז ובמועדיו, כלהלן:

 1. בניגוד לאמור בסעיף 2 להודעת הפרסום של המכרז, ניתן יהיה להנפיק את מסמכי המכרז מאתר האינטרנט של החברה, אך מגישי ההצעות יידרשו לשלם סך של 1,000 ₪, בתוספת מע"מ עבור מסמכי המכרז, כתנאי להשתתפותם במכרז.
 2. המועד להגשת בקשות לקבלת הבהרות יידחה ליום ג', ה' כסלו, תשע"ט (13.11.18) בשעה 13:00 (התשובות יפורסמו באתר החברה).
 3. המועד להגשת ההצעות למכרז יידחה ליום ב', י"א כסלו, תשע"ט (22.11.18), בשעה 14:00.

מסמכי המכרז יתפרסמו באתר החברה ביום א', ג' כסלו, תשע"ט (11.11.18).

ביתר תנאי המכרז לא יחול שינוי.

למען הסר ספק, פרסום זה והודעת הפרסום המקורית הם תמצית בלבד מהוראות המכרז, והנוסח המחייב הוא הנוסח המלא של הוראות המכרז, שיפורט במסמכי המכרז, כפי שיועלו לאתר החברה.