מכרז 5/2021 לתכנון, אספקה, הובלה והתקנה של מתקני שעשוע ומשחקים ומשטחי בטיחות (גומי)  בטיילת ארמון הנציב בתחום מטע הזיתים בירושלים

מוזמנות בזאת הצעות לביצוע העבודות שבנדון:

 1. תנאי סף להגשת ההצעות – כמפורט במסמכי המכרז, ובין היתר:

  • המציע הוא אישיות משפטית אחת, יחיד תושב ישראל או תאגיד רשום כדין בישראל. למען הסר ספק, לא תתקבל הצעה של משתתף במכרז שהינו "מיזם משותף" או "חברה בייסוד" או תאגיד שאיננו רשום בישראל.
  • המציע הוא עוסק מורשה בישראל.
  • למציע כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976, לרבות:

 • אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר ניהול ספרים כדין בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה (נוסח חדש) וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו – 1975.
 • אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר דיווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולמנהל מע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו – 1975.
 • המציע עומד בדרישות סעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976, לעניין תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין.

  • המציע הינו בעל ניסיון מוכח בתכנון – ביצוע, אספקה והתקנה של מתקני שעשוע ו/או מתקני משחקים, כהגדרתם במסמכי המכרז (די באחת החלופות), בשלושה פרויקטים נפרדים שביצע עבור גופים ציבוריים או פרטיים, שההיקף הכספי של כל אחד מהם הוא 1,500,000 ש"ח לפחות (לא כולל מע"מ) או בשני פרויקטים ,כאמור, בהיקף של 2,000,000 ₪ ( לא כולל מע"מ) שהושלמו במהלך 4 השנים שקדמו למועד הגשת הצעתו למכרז.
  • למציע מחזור כספי שנתי בשנים 2018-2020 בסכום של 1.2 מיליון ₪ לשנה לפחות, בהתאם לדו"חות הכספיים המבוקרים של המציע בשנים האמורות.
  • המציע אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין בקשות תלויות שעומדות נגדו מסוג זה, הוא אינו עומד בפני חדלות פירעון, הדו"חות הכספיים שלו אינם כוללים אזהרת "עסק חי", וכן לא הוטלו על נכסיו עיקולים מהותיים.
  • המציע או נציגו ישתתפו במפגש המציעים, כנדרש בסעיף 3 להלן.
  • המציע צבר, במסגרת שלב המיון המוקדם (בדיקת איכות המציע), ציון איכות של לפחות 80 נקודות מתוך 100 נקודות, בהתאם לקריטריונים המפורטים במסמכי המכרז – מדובר בתנאי סף למעבר לשלב המתקדם.
  • המציע הגיש ערבות ההצעה כנדרש בסעיף 6 להלן, ע"ש המציע.

 1. השתתפות במכרז איננה כרוכה בתשלום.

  • ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא תשלום (ללא זכות להעתקתם), במשרדי החברה, ברח' שלומציון המלכה 18, ירושלים (להלן: "משרדי החברה"), החל מיום ב', ח' אלול, תשפ"א (16.8.21), ועד ליום ה', ג' תשרי, תשפ"ב (9.9.21), בתיאום מראש, באמצעות טל' מס' 02-6231221 ו/או 02-6254404. כמו כן, ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של החברה בכתובת pami.co.il (להלן: "אתר האינטרנט"), תחת הלשונית "מכרזים", ולהדפיס אותם.
  • מתעניין במכרז שיבקש שהחברה תדפיס עבורו עותק נייר של מסמכי המכרז יוכל לקבל עותק, כאמור, במשרדי החברה, במועדים האמורים בס"ק א', בתיאום מראש, כנגד הפקדת שיק בסכום של 1,000 ₪, בתוספת מע"מ לפקודת החברה. השיק יוחזר למתעניין, כאמור, שיגיש הצעה מלאה למכרז, במועדים הנקובים במסמכי המכרז. מתעניין שהפקיד את השיק, כאמור, אך לא הגיש הצעה מלאה למכרז, תפרע החברה את השיק שהפקיד בתמורה להדפסת מסמכי המכרז עבורו.

 2. מפגש מציעים (חובה) יתקיים ביום ה', י"ח אלול, תשפ"א (26.8.21), בשעה 9:00. נקודת המפגש תהיה ברחוב דניאל ינובסקי 1, ירושלים (בתצפית בטיילת האז – ליד אולם עולמיא), ירושלים. לאחר המפגש יתקיים סיור בשטח.
 3. המציעים יהיו רשאים לפנות בבקשה לקבלת הבהרות בקשר עם מסמכי המכרז, החל מיום ה', י"ח אלול, תשפ"א (26.8.21), ועד ליום ג', כ"ג אלול, תשפ"א (31.8.21), בשעה 12:00. את בקשות ההבהרה יש להפנות בכתב למנהלת הפרויקט, גב' שרית קפר, בדוא"ל [email protected] . ככל שלא יתקבל אישורבמייל חוזר, חובה לוודא קבלת השאלות בטל' 02-5331531. העתק משאלות ההבהרה יש לשלוח בדוא"ל [email protected], עבור גב' שרונה מזרחי. רק תשובות בכתב תחייבנה את החברה.
 4. את ההצעות יש להכניס ידנית לתיבת המכרזים במשרדי החברה עד ליום א', כ"ז תשרי, תשפ"ב (3.10.21), בשעה 12:00 בדיוק.
 5. על המציע לצרף להצעתו ערבות צמודה, אוטונומית, בלתי חוזרת ובלתי מותנית מבנק ישראלי או מחברת ביטוח ישראלית מורשית בסך של 100,000 ₪. הערבות תוחזר למציע, שלא זכה, בתוך 3 חודשים מיום קביעת הזוכה במכרז, וככל שלא עמד בתנאי הסף במסגרת המכרז, בתוך 3 חודשים קביעת רשימת המציעים הסופית. למען הסר ספק, מכתב עיכוב ו/או המחאה בנקאית ו/או המחאה אישית ו/או תשלום במזומן לא יהוו תחליף לערבות בנקאית.
 6. מציע שלא יעמוד בתנאי הסף, כאמור במסמכי המכרז, לרבות לעניין הערבות, הצעתו תיפסל.
 7. לחברה שמורה הזכות להבהיר, לשנות, לעדכן או לסייג כל תנאי מתנאי המכרז, ואף לבטלו, וזאת בכפוף לתנאים המפורטים במסמכי המכרז, ולפי שיקול דעתה הבלעדי.
 8. הגשת ההצעה הינה על אחריותו הבלעדית של המציע ולא תישמע מצדו כל טענה בדבר טעות ו/או הטעיה ו/או אי ידיעה, של פרט כלשהו לגבי כל עניין הקשור במכרז ו/או בהצעתו.
 9. בהגשת ההצעה מצהיר המציע, כי ידוע לו, כי ביצוע הפרויקט לאחר בחירת הזוכה במכרז, מותנה בקבלת תקציב ואישורי ביצוע מגורמים מממנים. למציע לא תהיה עילת תביעה כנגד החברה בכל הקשור בביטול המכרז ו/או בעיכוב ו/או אי חתימה על הסכם ההתקשרות בשל חוסר תקציב ו/או בשל העדר אישורים לביצוע הפרויקט.
 10. בנוסף, החברה רשאית, בכל שלב במהלך המכרז, לרבות לאחר הכרזת הזוכה, לבטל את המכרז ו/או ההתקשרות מכל סיבה שהיא, והמציעים מנועים ואף מוותרים מראש, על כל טענה בגין ביטול המכרז ו/או ההסכם, כאמור ו/או צמצומם.
 11. מונחים במודעה זו יפורשו בהתאם להגדרתם במסמכי המכרז.
 12. האמור במודעה זו הוא תמצית בלבד של ההוראות המלאות המפורטות במסמכי המכרז ובכל מקרה של סטייה ו/או אי התאמה בין האמור בפרסום זה דלעיל לבין האמור במסמכי המכרז, יחייבו בלעדית התנאים והכללים המלאים המפורטים במסמכי המכרז.
 13. עד למועד הגשת ההצעות, רשאית החברה להכניס, בכל עת, שינויים במסמכי המכרז, לרבות בנוגע למועדים הנקובים לעיל. כל השינויים והתיקונים, ככל שיהיו כאלה, יהיו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. שינויים אלה יועלו לאתר האינטרנט של החברה, כאמור בסעיף 2 לעיל. באחריות המציעים בלבד לבדוק, מעת לעת, באתר האינטרנט, קיומם של הודעות ו/או שינויים, כאמור.

פיתוח מזרח ירושלים בע"מ