מוזמנות בזאת הצעות לביצוע עבודות כדלעיל, וכמפורט במסמכי המכרז:

 1. תנאי סף להגשת ההצעות – כמפורט במסמכי המכרז, ובין היתר:

  • המציע הוא אישיות משפטית אחת, תאגיד רשום כדין בישראל. למען הסר ספק, לא תתקבל הצעה של משתתף במכרז שהינו "מיזם משותף" או "חברה בייסוד" או תאגיד שאיננו רשום בישראל.
  • המציע הוא קבלן רשום בפנקס הקבלנים ע"פ חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט – 1969 בענף 200 (תשתיות), בסיווג כספי ג-4 ומעלה.
  • המציע הוא עוסק מורשה בישראל.
  • למציע כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976, לרבות:

 • אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר ניהול ספרים כדין בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה (נוסח חדש) וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו – 1975.
 • אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר דיווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולמנהל מע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו – 1975.
 • המציע עומד בדרישות סעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976, לעניין תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין.

  • המציע הינו בעל ניסיון מוכח בביצוע של שלושה פרויקטים לפחות, שכללו ביצוע עבודות תשתית וסלילת כבישים ומדרכות, כולל עבודות תאורת רחוב, בהיקף שלא פחת מ-10 מיליון ₪ לפרויקט, במהלך השנים 2016-2018.
  • המציע הוא בעל מחזור כספי שנתי בשנים 2016-2018 בסכום של 20 מיליון ₪ לשנה לפחות, בהתאם לדו"חות הכספיים המבוקרים של המציע בשנים האמורות.
  • המציע אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין בקשות תלויות שעומדות נגדו מסוג זה, הוא אינו עומד בפני חדלות פירעון, הדו"חות הכספיים שלו אינם כוללים אזהרת "עסק חי", וכן לא הוטלו על נכסיו עיקולים מהותיים.
  • המציע יתחייב להעסיק במסגרת העבודות, נשוא המכרז, את אנשי המקצוע, בהתאם למפורט במסמכי המכרז.
  • המציע הגיש ערבות ההצעה כנדרש בסעיף 7 להלן, ע"ש המציע.
  • המציע רכש את מסמכי המכרז, כמפורט בסעיף 2 להלן.
  • המציע או נציגו ישתתפו במפגש וסיור המציעים, כנדרש בסעיף 4 להלן.
  • המציע הוא בעל אישור לבקרת איכות לפי תקן 9001-2008 ISO.

 1. את תיק המכרז ניתן לקבל במשרדי פיתוח מזרח ירושלים בע"מ (להלן: "החברה"), רח' שלומציון המלכה 18 (בניין האחים ישראל), ירושלים, קומה 1 (להלן: "משרדי החברה"), בין השעות 09:00 ל-15:00, החל מיום שלישי, ג' אלול תשע"ט (3.9.2019) ועד ליום שלישי, כ"ד אלול תשע"ט (24.9.2019), ללא תשלום.
 2. ניתן לעיין במסמכי המכרז, קודם קבלתם, במשרדי החברה (בתיאום מראש) ובאתר האינטרנט של החברה בכתובת pami.co.il, החל מיום שלישי, ג' אלול תשע"ט (3.9.2019) ועד ליום שלישי, כ"ד אלול תשע"ט (24.9.2019).
 3. מפגש וסיור קבלנים (חובה) יתקיים ביום רביעי, י"א אלול תשע"ט (11.9.2019) בשעה 13:00 נקודת המפגש תהיה בכניסה לתחנת הדלק בהר חוצבים. המפגש והסיור יימשכו כשעה וחצי.
 4. מציעים רשאים לפנות בבקשה לקבלת הבהרות בקשר עם מסמכי המכרז החל מיום רביעי, י"א אלול תשע"ט, (11.9.2019) ועד ליום ראשון, ט"ו אלול תשע"ט(15.9.2019), בשעה 12:00. את בקשות ההבהרה יש להפנות בכתב למנהלת הפרויקט, גב' תאיר בן חיים (עדי הדר -ייזום וניהול כלכלי בע"מ)  בדוא"ל [email protected] .  חובה לוודא קבלת השאלות בטל' 052-5999506.

העתק משאלות ההבהרה יש לשלוח בפקס 02-6247137 עבור גב' שרונה מזרחי. רק תשובות בכתב תחייבנה את החברה.

 1. את ההצעות יש להכניס לתיבת המכרזים במשרדי  החברה עד חמישי, כ"ו אלול תשע"ט (26.9.2019) בשעה 12:00 בדיוק.
 2. על המציע לצרף להצעתו ערבות צמודה, אוטונומית, בלתי חוזרת ובלתי מותנית מבנק ישראלי או מחברת ביטוח ישראלית מורשית בסך של 1,500,000 ₪. הערבות תוחזר למציע, שלא זכה, בתוך 3 חודשים מיום קביעת הזוכה במכרז. למען הסר ספק, מכתב עיכוב ו/או המחאה בנקאית ו/או המחאה אישית ו/או תשלום במזומן לא יהוו תחליף לערבות בנקאית.
 3. מציע שלא יעמוד בתנאי הסף, כאמור במסמכי המכרז, לרבות לעניין הערבות, הצעתו תיפסל.
 4. לחברה שמורה הזכות להבהיר, לשנות, לעדכן או לסייג כל תנאי מתנאי המכרז, ואף לבטלו, וזאת בכפוף לתנאים המפורטים במסמכי המכרז, ולפי שיקול דעתה הבלעדי.
 5. כאמור במסמכי המכרז, החברה רשאית, לקיים התמחרות בין המציעים או חלקם, ואף לבקש ו/או לאפשר למציעים או לחלקם, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לתקן או לשפר את הצעותיהם, בכתב או בע"פ, בכל עת ובכל דרך, לרבות לאחר קביעתו של הזוכה במכרז. למען הסר ספק, אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
 6. הגשת ההצעה הינה על אחריותו הבלעדית של המציע ולא תישמע מצדו כל טענה בדבר טעות ו\או הטעיה ו\או אי ידיעה, של פרט כלשהו לגבי כל עניין הקשור במכרז ו\או בהצעתו.
 7. בהגשת ההצעה מצהיר המציע, כי ידוע לו, כי ביצוע הפרויקט מותנה בקבלת תקציב ואישורי ביצוע מגורמים מממנים. למציע לא תהיה עילת תביעה כנגד החברה בגין עיכוב ו/או אי חתימה על הסכם ההתקשרות בשל חוסר תקציב ו/או בשל העדר אישורים לביצוע הפרויקט.
 8. בנוסף, החברה רשאית, בכל שלב במהלך מכרז זה, ואף לאחר ההתקשרות עם הזוכה לבטל את המכרז ו/או ההתקשרות מכל סיבה שהיא, והמציעים מנועים ואף מוותרים מראש, על כל טענה בגין ביטול המכרז ו/או ההסכם, כאמור, ו/או בקשר עם היקף ההתקשרות, לרבות צמצומה. החברה איננה מתחייבת להזמין כמות מסוימת של עגלות ו/או שירותים מהמציע הזוכה, וכל הזמנה תיעשה בהתאם לצרכי החברה ולתקציב העומד לרשותה.
 9. מונחים במודעה זו יפורשו בהתאם להגדרתם במסמכי המכרז.
 10. האמור במודעה זו הוא תמצית בלבד של ההוראות המלאות המפורטות במסמכי המכרז ובכל מקרה של סטייה ו/או אי התאמה בין האמור בפרסום זה דלעיל לבין האמור במסמכי המכרז, יחייבו בלעדית התנאים והכללים המלאים המפורטים במסמכי המכרז.
 11. עד למועד הגשת ההצעות, רשאית החברה להכניס, בכל עת, שינויים במסמכי המכרז, לרבות בנוגע למועדים הנקובים לעיל. כל השינויים והתיקונים, ככל שיהיו כאלה, יהיו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. שינויים אלה יועלו לאתר האינטרנט של החברה, כאמור בסעיף 3 לעיל. באחריות המציעים בלבד לבדוק, מעת לעת, באתר האינטרנט, קיומם של הודעות ו/או שינויים, כאמור.

פיתוח מזרח ירושלים בע"מ