פיתוח מזרח ירושלים בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת הצעות מאמנים לשכירות של  סדנא מס' 14 בשטח של 42.5 מ"ר, במתחם חוצות היוצר, רח' חטיבת ירושלים 14-16, ירושלים (חלקות (בחלק) 13-18 ו-83-85 בגוש 30031), בסמוך ל"פארק טדי" (להלן: "המתחם"), כלהלן:

 1. השתתפות במכרז איננה כרוכה בתשלום.
 2. ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא תשלום, שלומציון המלכה 18, בניין האחים ישראל ירושלים (להלן: "משרדי החברה"), בתיאום מראש, בימים א'-ה', בין השעות 09:00-14:30, החל מיום ה', י"ב  סיוון, תש"פ  (4.6.2020).

החל מאותו מועד, ניתן יהיה לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של החברה בכתובת www.pami.co.il (להלן: "אתר האינטרנט").

את מסמכי המכרז לצורך הגשת ההצעות ניתן לקבל במשרדי החברה, כאמור, ו/או להדפיס אותם מאתר האינטרנט.

 1. סיור מציעים ייערך ביום ב', כ"ג  סיוון תש"פ  (15.6.2020), בשעה 10:00 במתחם. נקודת המפגש תהיה במחסום הכניסה למתחם חוצות היוצר. לתיאום ניתן לפנות למנהל הפרויקט, ישראל יפת,  בטל' 054-6717750.

הסיור במקום חובה, והשתתפות בו מהווה תנאי סף להשתתפות במכרז.

 1. תקופת השכירות תהיה לשלוש שנים, החל מיום 1.8.2020, עם אופציה להארכה לתקופה נוספת של שנתיים, בתנאים הקבועים בחוזה.
 2. מטרת השכירות תהיה אך ורק לפעילות אמנותית יוצרת בתחומים הנקובים בסעיף 7.ד' להלן, ובלבד שפעילות זו היא בתחום עיסוקו העיקרי של המציע. בכל מקרה, תוגבל מטרת השכירות להוראות חוזה החכירה של החברה עם רשות מקרקעי ישראל.
 3. יובהר, כי האחריות לקבלת כל האישורים וההיתרים הדרושים לניהול עסקו של השוכר בנכס תהיה על המציע הזוכה בלבד, ואין בפרסום מכרז זה משום כל מצג מטעם החברה, בכל הנוגע לקבלת אישורים, כאמור.
 4. תנאי סף להגשת ההצעות:

 • המציע הוא אישיות משפטית אחת, יחיד תושב ישראל או תאגיד רשום כדין בישראל, המוחזק בבעלותו של יחיד, תושב ישראל (להלן: "בעל השליטה"), ובלבד שבעל השליטה במציע עומד בתנאי הסף האמור בס"ק ד' להלן. למען הסר ספק, לא תתקבל הצעה של משתתף במכרז שהינו "מיזם משותף" או "חברה בייסוד" או תאגיד שאיננו רשום בישראל.
 • המציע הוא עוסק מורשה בישראל.
 • המציע הוא בעל כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976, לרבות:

 • אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר ניהול ספרים כדין בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה (נוסח חדש) וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו – 1975.
 • אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר דיווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולמנהל מע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו – 1975.
 • המציע עומד בדרישות סעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976, לעניין תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין.

  • המציע או בעל השליטה במציע, במקרה של תאגיד, הוא אמן, שתחום פעילותו העיקרי, אשר בו הוא פועל, לפחות 5 שנים, הוא פעילות אמנותית יוצרת בתחומים להלן: אמנות פלסטית, ציור, גרפיקה, פיסול, צורפות.
  • המציע אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין בקשות תלויות שעומדות נגדו מסוג זה, הוא אינו עומד בפני חדלות פירעון, הדו"חות הכספיים שלו אינם כוללים אזהרת "עסק חי", וכן לא הוטלו על נכסיו עיקולים מהותיים.
  • המציע הגיש ערבות ההצעה כנדרש בסעיף 10 להלן, ע"ש המציע.
  • המציע השתתף במפגש וסיור המציעים, כאמור בסעיף 3 לעיל.

 1. על מגישי ההצעה לצרף להצעתם מסמכים המעידים על תחומי עיסוקם, לרבות הכשרתם, ניסיונם, מקומות יצירה קודמים, השתתפות בתערוכות מקומיות ובינלאומיות, המלצות מאמנים ידועי-שם ו/או ממומחים בתחום אמנותם.
 2. על המציע לצרף להצעתו ערבות אוטונומית לטובת החברה, מאת בנק ישראלי או חברת ביטוח ישראלית מורשית, בסכום השווה ל-10% מדמי השכירות השנתיים לפי הצעתו, בתוספת מע"מ, בתוקף עד ליום ט"ז טבת, תשפ"א (31.12.2020), וזאת בנוסח הנקוב במסמכי המכרז (להלן: "ערבות המכרז"). ערבות המכרז תוחזר למציע שלא זכה בתוך 21 יום ממועד החלטת וועדת המכרזים של החברה על ההצעה הזוכה.

למען הסר ספק, המחאה בנקאית ו/או מכתב עיכוב ו/או כל מסמך אחר, למעט ערבות אוטונומית, כאמור, לא יהוו תחליף לערבות המכרז, כאמור.

 1. מציע שלא יעמוד בתנאי הסף, כאמור במסמכי המכרז, לרבות לעניין ערבות המכרז, הצעתו תיפסל.
 2. ההצעות יתייחסו לדמי שכירות חודשיים בשקלים חדשים בשכירות חופשית, ללא מע"מ (מע"מ לפי דין יחול על השוכר בלבד). דמי השכירות המינימאליים יעמדו ע"ס של 53 ₪ למ"ר (בתוספת מע"מ).

דמי השכירות המינימאליים הנ"ל הם לתקופת ההשכרה הראשונה של 36 חודשים הראשונים בלבד. בתקופת האופציה תתווסף למחירי הזכייה תוספת של 5%.

 1. המציעים רשאים לפנות בבקשה לקבלת הבהרות בקשר עם מסמכי המכרז עד ליום ה', כ"ו  סיוון  תש"פ (18.6.2020), בשעה 13:00.

את בקשות ההבהרה יש להפנות בכתב לחברה לידי גב' שרונה מזרחי, באמצעות מייל [email protected] . חובה לוודא קבלת השאלות בטל' 02-6254403.

רק תשובות בכתב תחייבנה את החברה.

 1. את ההצעות יש להכניס לתיבת המכרזים במשרדי החברה, כאמור, לא יאוחר מיום א', ו' תמוז תש"פ, (28.6.2020) עד השעה 12:00.
 2. אמות המידה לבחינת ההצעות יהיו, כלהלן:

 • גובה ההצעה הכספית: 70%.
 • שנות הניסיון של האמן בתחומו: 10%.
 • רמתו האמנותית של האמן (החלטה ע"י וועדה מקצועית לא תלויה, תוך התחשבות במסמכים האמורים בסעיף 8 לעיל ובהתרשמות בלתי תלויה): 20%.

 1. קבלת ההצעה תהיה מותנית בהסכמתו של המציע לבדיקת איתנותו הכלכלית וניסיונו המקצועי והאמנותי, בהתאם למטרת השכירות המבוקשת, ע"י החברה.
 2. הגשת ההצעה היא על אחריותו הבלעדית של המציע ולא תישמע מצדו כל טענה בדבר טעות  ו\או הטעיה ו\או אי ידיעה, של פרט כלשהו לגבי כל עניין הקשור במכרז ו\או בהצעתו.
 3. החברה איננה מתחייבת לקבל את ההצעה היקרה ביותר ו/או כל הצעה שהיא, והיא שומרת על זכותה לנהל מו"מ או התמחרות עם המציעים, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ובכפוף לכל דין.
 4. החברה תהיה רשאית לבטל את המכרז ו/או חלקו, מכל סיבה שהיא, בכל שלב, לרבות לאחר קביעת ההצעה הזו ועד לחתימת הסכם השכירות עם הזוכה.
 5. מונחים במודעה זו יפורשו בהתאם להגדרתם במסמכי המכרז.
 6. האמור במודעה זו הוא תמצית בלבד של ההוראות המלאות המפורטות במסמכי המכרז ובכל מקרה של סטייה ו/או אי התאמה בין האמור בפרסום זה דלעיל לבין האמור במסמכי המכרז, יחייבו בלעדית התנאים והכללים המלאים המפורטים במסמכי המכרז.
 7. חומר לצפייה.

פיתוח מזרח ירושלים בע"מ