למתן שירותי אחזקת גינון וניקיון בשטחים פתוחים ולביצוע עבודות בתחום הגינון באזור מזרח ירושלים

מוזמנות בזאת הצעות לביצוע העבודות כדלעיל, וכמפורט במסמכי המכרז:

 1. תנאי סף להגשת ההצעות – כמפורט במסמכי המכרז, ובין היתר:

  • המציע הוא אישיות משפטית אחת, תאגיד רשום כדין בישראל. למען הסר ספק, לא תתקבל הצעה של משתתף במכרז שהינו "מיזם משותף" או "חברה בייסוד" או תאגיד שאיננו רשום בישראל.
  • בעל שליטה במציע או עובד המציע, המועסק אצלו במשך 6 חודשים לפחות קודם הגשת הצעתו למכרז בתפקיד של מנהל עבודה, מנהל פרויקט או בתפקיד בכיר יותר, הינו בעל תעודה של משרד התמ"ת לסיווג מקצוע בגננות נוי סוג 2 חדש ו/או בעל תעודת אגרונום במגמה מדעי הצמח (הורטיקולטורה) ממוסד אקדמי מוכר בישראל ו/או בעל תעודת הנדסאי באדריכלות נוף ממוסד מוכר בישראל, כולל התמחות בביצוע ואחזקת גנים.
  • המציע הוא עוסק מורשה בישראל.
  • למציע כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976, לרבות:

 • אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר ניהול ספרים כדין בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה (נוסח חדש) וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו – 1975.
 • אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר דיווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולמנהל מע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו – 1975.
 • המציע עומד בדרישות סעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976, לעניין תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין.

  • המציע הינו בעל ניסיון מוכח של 3 שנים רצופות לפחות בביצוע עבודות אחזקת גנים, במהלך השנים 2016-2020, באחת משתי החלופות להלן:

 • ביצוע עבודות עבור גופים ציבוריים / מוסדיים בהיקף כולל של לפחות 500,000 ₪ בשנה.
 • ביצוע עבודות אחזקת גנים בהיקף של לפחות 100 דונם בשנה.

  • המציע הוא בעל מחזור כספי שנתי בשנים 2017-2019 בסכום של 2 מיליון ₪ לשנה לפחות, בהתאם לדו"חות הכספיים המבוקרים של המציע בשנים האמורות (ככל שאין בידי המציע דו"ח מבוקר לשנת 2019, ניתן להתבסס על דו"ח סקור ע"י רו"ח).
  • המציע אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין בקשות תלויות שעומדות נגדו מסוג זה, הוא אינו עומד בפני חדלות פירעון, הדו"חות הכספיים שלו אינם כוללים אזהרת "עסק חי", וכן לא הוטלו על נכסיו עיקולים מהותיים.
  • המציע הגיש ערבות מכרז כנדרש בסעיף 6 להלן, ע"ש המציע.
  • המציע או נציגו ישתתפו במפגש המציעים, כנדרש בסעיף 3 להלן.

 1. השתתפות במכרז איננה כרוכה בתשלום.

  • ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא תשלום (ללא זכות להעתקתם), במשרדי החברה, ברח' שלומציון המלכה 18, ירושלים (להלן: "משרדי החברה"), בתיאום מראש, החל מיום ה', יב' סיוון תש"פ (4.6.2020) , ועד ליום א', ו' תמוז, תש"פ (28.6.2020). כמו כן, ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של החברה בכתובת pami.co.il, תחת הלשונית "מכרזים", ולהדפיס אותם.
  • מתעניין במכרז שיבקש שהחברה תדפיס עבורו עותק נייר של מסמכי המכרז יוכל לקבל עותק, כאמור, במשרדי החברה, במועדים האמורים בס"ק א', בתיאום מראש, כנגד הפקדת שיק בסכום של 3,200 ₪, בתוספת מע"מ לפקודת החברה. השיק יוחזר למתעניין, כאמור, שיגיש הצעה מלאה למכרז, במועדים הנקובים במסמכי המכרז. מתעניין שהפקיד את השיק, כאמור, אך לא הגיש הצעה מלאה למכרז, תפרע החברה את השיק שהפקיד בתמורה להדפסת מסמכי המכרז עבורו.

 2. מפגש מציעים יתקיים ביום ג', כ"ד סיוון, תש"פ (16.6.2020) בשעה 13:00. נקודת המפגש תהיה ברחבת חוצות היוצר, רחוב אוליאל דרור, ירושלים. לאחר המפגש יתקיים סיור קבלנים. המפגש והסיור יימשכו כשעתיים.
 3. מציעים רשאים לפנות בבקשה לקבלת הבהרות בקשר עם מסמכי המכרז החל מיום ג', כ"ד סיוון, תש"פ (16.6.2020) (לאחר מפגש המציעים) ועד ליום א', כ"ט סיוון, תש"פ (21.6.2020), בשעה 12:00. את בקשות ההבהרה יש להפנות בכתב למנהל הפרויקט, מר קובי בוטבול, במייל [email protected]. חובה לוודא קבלת השאלות בטל' 050-5307004. העתק משאלות ההבהרה יש לשלוח גם לחברה (עבור גב' שרונה מזרחי) בפקס 02-6247137. רק תשובות בכתב תחייבנה את החברה.
 4. את ההצעות יש להכניס לתיבת המכרזים במשרדי  החברה עד ליום ג', ח' תמוז, תש"פ (30.6.2020), בשעה 12:00 בדיוק.
 5. על המציע לצרף להצעתו ערבות צמודה, אוטונומית, בלתי חוזרת ובלתי מותנית מבנק ישראלי או מחברת ביטוח ישראלית מורשית בסך של 100,000 ₪. הערבות תוחזר למציע, שלא זכה, בתוך 3 חודשים מיום קביעת הזוכה במכרז. למען הסר ספק, מכתב עיכוב ו/או המחאה בנקאית ו/או המחאה אישית ו/או תשלום במזומן לא יהוו תחליף לערבות בנקאית.
 6. מציע שלא יעמוד בתנאי הסף, כאמור במסמכי המכרז, לרבות לעניין הערבות, הצעתו תיפסל.
 7. לחברה שמורה הזכות להבהיר, לשנות, לעדכן או לסייג כל תנאי מתנאי המכרז, ואף לבטלו, וזאת בכפוף לתנאים המפורטים במסמכי המכרז, ולפי שיקול דעתה הבלעדי.
 8. כאמור במסמכי המכרז, החברה רשאית, לקיים התמחרות בין המציעים או חלקם, ואף לבקש ו/או לאפשר למציעים או לחלקם, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לתקן או לשפר את הצעותיהם, בכתב או בע"פ, בכל עת ובכל דרך, לרבות לאחר קביעתו של הזוכה במכרז. למען הסר ספק, אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
 9. הגשת ההצעה הינה על אחריותו הבלעדית של המציע ולא תישמע מצדו כל טענה בדבר טעות ו\או הטעיה ו\או אי ידיעה, של פרט כלשהו לגבי כל עניין הקשור במכרז ו\או בהצעתו.
 10. בהגשת ההצעה מצהיר המציע, כי ידוע לו, כי ביצוע הפרויקט מותנה בקבלת תקציב ואישורי ביצוע מגורמים מממנים. למציע לא תהיה עילת תביעה כנגד החברה בגין עיכוב ו/או אי חתימה על הסכם ההתקשרות בשל חוסר תקציב ו/או בשל העדר אישורים לביצוע הפרויקט.
 11. בנוסף, החברה רשאית, בכל שלב במהלך מכרז זה, ואף לאחר ההתקשרות עם הזוכה לבטל את המכרז ו/או ההתקשרות מכל סיבה שהיא, והמציעים מנועים ואף מוותרים מראש, על כל טענה בגין ביטול המכרז ו/או ההסכם, כאמור, ו/או בקשר עם היקף ההתקשרות, לרבות צמצומה. החברה איננה מתחייבת להזמין כמות מסוימת של עגלות ו/או שירותים מהמציע הזוכה, וכל הזמנה תיעשה בהתאם לצרכי החברה ולתקציב העומד לרשותה.
 12. מונחים במודעה זו יפורשו בהתאם להגדרתם במסמכי המכרז.
 13. האמור במודעה זו הוא תמצית בלבד של ההוראות המלאות המפורטות במסמכי המכרז ובכל מקרה של סטייה ו/או אי התאמה בין האמור בפרסום זה דלעיל לבין האמור במסמכי המכרז, יחייבו בלעדית התנאים והכללים המלאים המפורטים במסמכי המכרז.
 14. עד למועד הגשת ההצעות, רשאית החברה להכניס, בכל עת, שינויים במסמכי המכרז, לרבות בנוגע למועדים הנקובים לעיל. כל השינויים והתיקונים, ככל שיהיו כאלה, יהיו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. שינויים אלה יועלו לאתר האינטרנט של החברה, כאמור בסעיף 2.א' לעיל. באחריות המציעים בלבד לבדוק, מעת לעת, באתר האינטרנט, קיומם של הודעות ו/או שינויים, כאמור.
 15. חומר לצפיה.

 

פיתוח מזרח ירושלים בע"מ