פיתוח מזרח ירושלים בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת הצעות מאמנים לשכירות של  סדנא במתחם חוצות היוצר, רח' חטיבת ירושלים 14-16, ירושלים (חלקות (בחלק) 13-18 ו83-85 בגוש 30031), בסמוך ל"פארק טדי" (להלן: "המתחם"), כלהלן:

 1. להלן רשימת הגלריות:

 • סדנא מס' 15 , גלריה בשטח של כ-38.7 מ"ר ,
 • סדנא מס' 19, סטודיו בשטח של 76.9 מ"ר,  וגלריה בשטח של כ-41.3 מ"ר.

              תקופת ההתקשרות, גלריה מס 15 החל מ 1.3.2021, גלריה מס' 19 החל מ 1.4.2021

 1. ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא תשלום (ללא זכות להעתקתם), במשרדי החברה, ברח' שלומציון המלכה 18, ירושלים (להלן: "משרדי החברה"), בתיאום מראש, בימים א'-ה', בין השעות 09:00-14:30, החל מיום א', ד' שבט תשפ"א (17.1.2021), ובאתר האינטרנט של החברה בכתובת www.pami.co.il.
 2. סיור מציעים ייערך ביום א', י"א שבט תשפ"א (24.1.2021) בשעה 10:00  במתחם. נקודת המפגש תהיה במחסום הכניסה למתחם. לתיאום ניתן לפנות למנהל הפרויקט, ישראל יפת,  בטל' 054-6717750.

הסיור במקום חובה, והשתתפות בו מהווה תנאי סף להשתתפות במכרז.

 1. תקופת השכירות תהיה לשלוש שנים  עם אופציה להארכה לתקופה נוספת של שנתיים, בכפוף להסכם החכירה של החברה עם רשות מקרקעי ישראל, בתנאים הקבועים בחוזה.
 2. מטרת השכירות תהיה אך ורק לפעילות אמנותית יוצרת בתחומים הנקובים בסעיף 7.ד להלן, ובלבד שפעילות זו היא בתחום עיסוקו העיקרי של המציע. בכל מקרה, תוגבל מטרת השכירות להוראות חוזה החכירה של החברה עם רשות מקרקעי ישראל.
 3. יובהר, כי האחריות לקבלת כל האישורים וההיתרים הדרושים לניהול עסקו של השוכר בנכס תהיה על המציע הזוכה בלבד, ואין בפרסום מכרז זה משום כל מצג מטעם החברה, בכל הנוגע לקבלת אישורים, כאמור.
 4. תנאי סף להגשת ההצעות:

 • המציע הוא אישיות משפטית אחת, יחיד תושב ישראל או תאגיד רשום כדין בישראל, המוחזק בבעלותו של יחיד, תושב ישראל (להלן: "בעל השליטה"), ובלבד שבעל השליטה במציע עומד בתנאי הסף האמור בס"ק ד' להלן. למען הסר ספק, לא תתקבל הצעה של משתתף במכרז שהינו "מיזם משותף" או "חברה בייסוד" או תאגיד שאיננו רשום בישראל.
 • המציע הוא עוסק מורשה בישראל.
 • המציע הוא בעל כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976, לרבות:

 • אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר ניהול ספרים כדין בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה (נוסח חדש) וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו – 1975.
 • אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר דיווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולמנהל מע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו – 1975.
 • המציע עומד בדרישות סעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976, לעניין תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין.

  • המציע או בעל השליטה במציע, במקרה של תאגיד, הוא אמן, שתחום פעילותו העיקרי, הוא בפעילות אמנותית יוצרת בתחומים להלן: אמנות פלסטית, ציור, גרפיקה, פיסול, צורפות, ואשר פועל בתחום לפחות 5 שנים.
  • המציע אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין בקשות תלויות שעומדות נגדו מסוג זה, הוא אינו עומד בפני חדלות פירעון, הדו"חות הכספיים שלו אינם כוללים אזהרת "עסק חי", וכן לא הוטלו על נכסיו עיקולים מהותיים.
  • המציע הגיש ערבות ההצעה כנדרש בסעיף 10 להלן, ע"ש המציע.
  • המציע השתתף במפגש וסיור המציעים, כאמור בסעיף 3 לעיל.
  • המציע רכש את מסמכי המכרז, כאמור בסעיף 2 לעיל.

 1. על מגישי ההצעה לצרף להצעתם מסמכים המעידים על תחומי עיסוקם, לרבות הכשרתם, ניסיונם, מקומות יצירה קודמים, השתתפות בתערוכות מקומיות ובינלאומיות, המלצות מאמנים ידועי-שם ו/או ממומחים בתחום אמנותם.

 1. על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית בסכום השווה ל-10% מדמי השכירות השנתיים לפי הצעתו, בתוספת מע"מ, בתוקף 6.2021 וזאת בנוסח הנקוב במסמכי המכרז. הערבות תוחזר למציע שלא זכה בתוך 21 יום ממועד החלטת וועדת המכרזים של החברה על ההצעות הזוכות.

למען הסר ספק, המחאה בנקאית ו/או מכתב עיכוב ו/או כל מסמך אחר, למעט ערבות בנקאית אוטונומית, לא יהוו תחליף לערבות הבנקאית.

 1. מציע שלא יעמוד בתנאי הסף, כאמור במסמכי המכרז, לרבות לעניין הערבות הבנקאית, הצעתו תיפסל.
 2. מציע יהיה ראשי להגיש הצעה ל-2 הסטודיות או חלק מהן, אך לא יהיה ראשי לשכור אלא סדנא אחת בלבד, אשר ייקבע ע"י החברה.
 3. ההצעות יתייחסו לדמי שכירות חודשיים בשקלים חדשים בשכירות חופשית, ללא מע"מ (מע"מ לפי דין יחול על השוכר בלבד). דמי השכירות המינימאליים יהיו כלהלן:

  • סטודיו, 53 ₪ למ"ר.
  • גלריה , 26.50 ₪ למ"ר.

 

המחירים המינימליים הנ"ל הם לתקופת ההשכרה הראשונה של 36 חודשים בלבד.

לתקופת האופציה של שכירות של שנתיים נוספות, תוספת מינימלית של 5% למחירים הנ"ל.

מציעים רשאים לפנות בבקשה לקבלת הבהרות בקשר עם מסמכי המכרז עד יום ד' ,  י"ד שבט תשפ"א  (27.1.2021) בשעה 13:00. את בקשות ההבהרה יש להפנות בכתב  לחברה לידי גב' שרונה מזרחי, למייל [email protected] . חובה לוודא קבלת  השאלות  בטל' 02-6254403.

 

רק תשובות בכתב תחייבנה את החברה.

 1. את ההצעות יש להכניס לתיבת המכרזים במשרדי החברה, כאמור, לא יאוחר מיום ה' , כ"ט שבט תשפ"א, (11.2.2021).
 2. אמות המידה לבחינת ההצעות יהיו, כלהלן:

 • גובה ההצעה הכספית: 70%.
 • שנות הניסיון של האמן בתחומו: 10%.
 • רמתו האמנותית של האמן (החלטה ע"י וועדה מקצועית לא תלויה, תוך התחשבות במסמכים האמורים בסעיף 8 לעיל ובהתרשמות בלתי תלויה): 20%.

 1. קבלת ההצעה תהיה מותנית בהסכמתו של המציע לבדיקת איתנותו הכלכלית וניסיונו המקצועי והאמנותי, בהתאם למטרת השכירות המבוקשת, ע"י החברה.
 2. הגשת ההצעה היא על אחריותו הבלעדית של המציע ולא תישמע מצדו כל טענה בדבר טעות ו\או הטעיה ו\או אי ידיעה, של פרט כלשהו לגבי כל עניין הקשור במכרז ו\או בהצעתו.
 3. החברה איננה מתחייבת לקבל את ההצעה היקרה ביותר ו/או כל הצעה שהיא, והיא שומרת על זכותה לנהל מו"מ או התמחרות עם המציעים, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ובכפוף לכל דין.
 4. החברה תהיה רשאית לבטל את המכרז ו/או חלקו, מכל סיבה שהיא, בכל שלב, לרבות לאחר קביעת ההצעה הזו ועד לחתימת הסכם השכירות עם הזוכה/ים.
 5. מונחים במודעה זו יפורשו בהתאם להגדרתם במסמכי המכרז.
 6. האמור במודעה זו הוא תמצית בלבד של ההוראות המלאות המפורטות במסמכי המכרז ובכל מקרה של סטייה ו/או אי התאמה בין האמור בפרסום זה דלעיל לבין האמור במסמכי המכרז, יחייבו בלעדית התנאים והכללים המלאים המפורטים במסמכי המכרז.

פיתוח מזרח ירושלים בע"מ