פיתוח מזרח ירושלים בע"מ (להלן: "החברה" או "המזמין"), מזמינה בזאת הצעות להתקשרות לאספקה, התקנה ואחזקה של מערכות תיעוד וביטחון ביער השלום בירושלים, בהתאם למפורט במסמכי המכרז (להלן: "העבודות").

מסמכים מצורפים.