המכרז מבוטל

מוזמנות בזאת הצעות לביצוע העבודות כדלעיל, וכמפורט במסמכי המכרז:

 1. תנאי סף להגשת ההצעות – כמפורט במסמכי המכרז, ובין היתר:

  • המציע הוא אישיות משפטית אחת, יחיד תושב ישראל או תאגיד רשום כדין בישראל. למען הסר ספק, לא תתקבל הצעה של משתתף במכרז שהינו "מיזם משותף" או "חברה בייסוד" או תאגיד שאיננו רשום בישראל.
  • המציע הוא עוסק מורשה בישראל.
  • למציע כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976, לרבות:

 • אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר ניהול ספרים כדין בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה (נוסח חדש) וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו – 1975.
 • אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר דיווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולמנהל מע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו – 1975.
 • המציע עומד בדרישות סעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976, לעניין תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין.

  • המציע הינו בעל רישיון תקף לניהול עסק לפי צו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) תשע"ג – 2013, קבוצה 5 – מים ופסולת, סעיף 5.1(ב) – אשפה ופסולת: איסופה, הובלתה.
  • המציע הינו בעל רישיון "קבלן שירות" תקף בתחום הניקיון, לפי חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, התשנ"ו – 1996.
  • המציע הוא בעל רישיון מוביל תקף ממשרד התחבורה, בהתאם להוראות חוק שירותי הובלה, תשנ"ז – 1997, ותקנותיו.
  • המציע עמד בהוראות חוקי העבודה, בהתאם למפורט במסמכי המכרז.
  • המציע יתחייב שלא יעסיק בביצוע השירותים, נשוא מכרז זה, עובדים זרים ו/או עובדים שאינם מחזיקים בתעודת זהות ישראלית, שהעסקתם מותנית בקבלת היתר, למעט מומחי חוץ, כהגדרתם בהוראת תכ"מ 7.12.9, בין במישרין ובין בעקיפין, בין אם ע"י המציע ובין אם באמצעות קבלן משנה ו/או גורם אחר, עמו יתקשר המציע.
  • המציע ו/או מי מבעלי השליטה בו ו/או מי ממנהליו לא הורשעו ו/או לא הוגש נגדם כתב אישום בעבירה מתחום טוהר המידות ו/או בעבירה שעניינה בתיאום מכרז ו/או בעבירה על חוק ההגבלים העסקיים, ובלבד שמדובר בעבירה הקשורה ו/או עוסקת במישרין ו/או בעקיפין בסוג השירותים ו/או במתן שירותים, נשוא המכרז.
  • המציע התחייב לפעול לפי סעיף 9 לחוק שיוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח – 1998.
  • המציע הינו בעל ניסיון מוכח של 24 חודשים רצופים לפחות, החל מיום 1.9.2017, במתן שירותים לשתי רשויות מקומיות שונות (לרבות באמצעות תאגיד של הרשות המקומית), בביצוע יומיומי, באמצעות המציע עצמו, של ניקיון רחובות ופינוי פסולת מעורבת באזור מעורב של מגורים ומסחר (להלן: "האזור"), כאשר מס' מקבלי השירות האמור בפועל באזור (בכל רשות מקומית בנפרד) הוא לפחות 40,000 איש, ובהיקף פינוי פסולת חודשי של 600 טון לפחות, בכל אחת מהרשויות המקומיות או ניסיון מוכח, כאמור, בשטחה של רשות מקומית אחת לפחות, אשר מס' מקבלי השירות האמור בפועל באזור הוא לפחות 70,000 איש, ובהיקף פינוי פסולת חודשי של 1,000 טון לפחות.
  • המציע הינו בעל ניסיון מוכח של 24 חודשים רצופים לפחות, החל משנת 2017, במתן שירותי טיאוט ברשות מקומית אחת לפחות, באופן שוטף, באמצעות מכונות טיאוט שסופקו על ידו, על פי חוזה התקשרות במישרין עם מזמין/י העבודה (ולא עם קבלן ראשי).
  • בבעלות המציע כלי רכב, כנדרש במסמכי המכרז.
  • המציע מעסיק עובדים ו/או בעלי תפקידים, בהתאם לנדרש במסמכי המכרז.
  • המציע הוא בעל מחזור כספי שנתי בשנים 2017-2019 בסכום של 60 מיליון ₪ לשנה לפחות, בהתאם לדו"חות הכספיים המבוקרים של המציע בשנים האמורות.
  • המציע הוא בעל הון עצמי של לפחות 15,000,000 מיליון ₪, בהתאם לדו"חות הכספיים המבוקרים של המציע לשנת 2019.
  • המציע אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין בקשות תלויות שעומדות נגדו מסוג זה, הוא אינו עומד בפני חדלות פירעון, הדו"חות הכספיים שלו אינם כוללים אזהרת "עסק חי", וכן לא הוטלו על נכסיו עיקולים מהותיים.
  • המציע צירף להצעתו ערבות מכרז, כמפורט בסעיף 7 להלן.
  • המציע רכש את מסמכי המכרז.
  • המציע או נציגו ישתתפו במפגש המציעים, כנדרש בסעיף 4 להלן.
  • המציע הצהיר והתחייב כי לא פעל בהגשת הצעתו באופן העלול להיחשב תיאום מכרז ו/או עבירה לפי סעיף 47 לחוק ההגבלים העסקיים, תשמ"ח – 1988.
  • למציע אישור תקף לפי תקן 8000 SA או ת"י 10000 או שהוא נמצא מתאים לדרישת רשימת התיוג אחריות חברתית משכ"ל
  • למציע אישור לבקרת איכות לפי תקן 9001-2008 ISO.
  • המציע עמד בציון האיכות המינימאלי, כמפורט במסמכי המכרז.

 1. את תיק המכרז ניתן לרכוש במשרדי פיתוח מזרח ירושלים בע"מ (להלן: "החברה"), רח' שלומציון המלכה 18 (בניין האחים ישראל), ירושלים, קומה 1 (להלן: "משרדי החברה"), בין השעות 09:00 ל-15:00, החל מיום ה', כ"ג טבת, תשפ"א (7.1.21), ועד ליום ה', ט"ו שבט, תשפ"א (28.1.21), תמורת סך של 10,000 ₪, בתוספת מע"מ (שלא יוחזרו).
 2. ניתן לעיין במסמכי המכרז, קודם רכישתם, ללא תשלום, במשרדי החברה (בתיאום מראש) ובאתר האינטרנט של החברה בכתובת pami.co.il, החל מיום ה', כ"ג טבת, תשפ"א (7.1.21), ועד ליום ה', ט"ו שבט, תשפ"א (28.1.21).
 3. בעקבות הפרסום הקודם, התקיים מפגש מציעים.

נקבע מועד נוסף למפגש וסיור מציעים חובה, המיועד למציעים שלא השתתפו במועד המפגש הקודם בלבד  ליום ג', כ"ח טבת, תשפ"א (12.1.21) בשעה 10:00, נקודת המפגש תהיה במתחם חוצות היוצר, ירושלים.

תנאי להשתתפות במפגש ובסיור המציעים הוא תיאום טלפוני עם מזכירות החברה בטל' 02-6231221 בשעות פעילות המשרד (ימים א' – ה', בין השעות 09:00 ל-15:00), עד ליום א', כ"ו טבת, תשפ"א (10.1.21), בשעה 15:00. ככל שלא יהיו נרשמים עד לאותו מועד, לא יתקיים המפגש.

 1. המציעים יהיו רשאים לפנות בבקשה לקבלת הבהרות בקשר עם מסמכי המכרז, עד ליום א', ד' שבט, תשפ"א (17.1.21), בשעה 13:00. את בקשות ההבהרה יש להפנות בכתב למר ישראל יפת, בדוא"ל [email protected]. חובה לוודא קבלת השאלות בטל' 02-9660609. העתק משאלות ההבהרה יש לשלוח במייל [email protected] . רק תשובות בכתב תחייבנה את החברה.
 2. את ההצעות יש להכניס לתיבת המכרזים במשרדי  החברה עד ליום ב', י"ט שבט, תשפ"א (1.2.21), בשעה 12:00 בדיוק.
 3. על המציע לצרף להצעתו ערבות צמודה, אוטונומית, בלתי חוזרת ובלתי מותנית מבנק ישראלי או מחברת ביטוח ישראלית מורשית בסך של 1,500,000 ₪. הערבות תוחזר למציע, שלא זכה, בתוך 3 חודשים מיום קביעת הזוכה במכרז. למען הסר ספק, מכתב עיכוב ו/או המחאה בנקאית ו/או המחאה אישית ו/או תשלום במזומן לא יהוו תחליף לערבות.
 4. מציע שלא יעמוד בתנאי הסף, כאמור במסמכי המכרז, לרבות לעניין הערבות, הצעתו תיפסל.
 5. לחברה שמורה הזכות להבהיר, לשנות, לעדכן או לסייג כל תנאי מתנאי המכרז, ואף לבטלו, וזאת בכפוף לתנאים המפורטים במסמכי המכרז, ולפי שיקול דעתה הבלעדי.
 6. כאמור במסמכי המכרז, החברה רשאית, לקיים התמחרות בין המציעים או חלקם, ואף לבקש ו/או לאפשר למציעים או לחלקם, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לתקן או לשפר את הצעותיהם, בכתב או בע"פ, בכל עת ובכל דרך, לרבות לאחר קביעתו של הזוכה במכרז. למען הסר ספק, אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
 7. הגשת ההצעה הינה על אחריותו הבלעדית של המציע ולא תישמע מצדו כל טענה בדבר טעות ו\או הטעיה ו\או אי ידיעה, של פרט כלשהו לגבי כל עניין הקשור במכרז ו\או בהצעתו.
 8. בהגשת ההצעה מצהיר המציע, כי ידוע לו, כי ביצוע הפרויקט מותנה בקבלת תקציב ואישורי ביצוע מגורמים מממנים. למציע לא תהיה עילת תביעה כנגד החברה בגין עיכוב ו/או אי חתימה על הסכם ההתקשרות בשל חוסר תקציב ו/או בשל העדר אישורים לביצוע הפרויקט.
 9. בנוסף, החברה רשאית, בכל שלב במהלך מכרז זה, ואף לאחר ההתקשרות עם הזוכה לבטל את המכרז ו/או ההתקשרות מכל סיבה שהיא, והמציעים מנועים ואף מוותרים מראש, על כל טענה בגין ביטול המכרז ו/או ההסכם, כאמור, ו/או בקשר עם היקף ההתקשרות, לרבות צמצומה. החברה איננה מתחייבת להזמין כמות מסוימת של עגלות ו/או שירותים מהמציע הזוכה, וכל הזמנה תיעשה בהתאם לצרכי החברה ולתקציב העומד לרשותה.
 10. מונחים במודעה זו יפורשו בהתאם להגדרתם במסמכי המכרז.
 11. האמור במודעה זו הוא תמצית בלבד של ההוראות המלאות המפורטות במסמכי המכרז ובכל מקרה של סטייה ו/או אי התאמה בין האמור בפרסום זה דלעיל לבין האמור במסמכי המכרז, יחייבו בלעדית התנאים והכללים המלאים המפורטים במסמכי המכרז.
 12. עד למועד הגשת ההצעות, רשאית החברה להכניס, בכל עת, שינויים במסמכי המכרז, לרבות בנוגע למועדים הנקובים לעיל. כל השינויים והתיקונים, ככל שיהיו כאלה, יהיו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. שינויים אלה יועלו לאתר האינטרנט של החברה, כאמור בסעיף 3 לעיל. באחריות המציעים בלבד לבדוק, מעת לעת, באתר האינטרנט, קיומם של הודעות ו/או שינויים, כאמור.

 

פיתוח מזרח ירושלים בע"מ