לעיצוב וייצור דמויות וירטואליות ופיזיות ושילוט – על חומותייך הפקדתי שומרים – טיילת החומות ירושלים

* פרסום חדש

מוזמנות בזאת הצעות לביצוע העבודות כדלעיל, וכמפורט במסמכי המכרז:

 1. תנאי סף להגשת ההצעות – כמפורט במסמכי המכרז, ובין היתר:

  • המציע הוא אישיות משפטית אחת, יחיד תושב ישראל או תאגיד רשום כדין בישראל. למען הסר ספק, לא תתקבל הצעה של משתתף במכרז שהינו "מיזם משותף" או "חברה בייסוד" או תאגיד שאיננו רשום בישראל.
  • המציע הוא עוסק מורשה בישראל.
  • למציע כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976, לרבות:

 • אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר ניהול ספרים כדין בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה (נוסח חדש) וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו – 1975.
 • אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר דיווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולמנהל מע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו – 1975.
 • המציע עומד בדרישות סעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976, לעניין תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין.

  • המציע הינו בעל ניסיון מוכח של 5 שנים לפחות, ובהן לפחות שני פרויקטים, שהושלמו בשנים 2017-2020, של יצירת דמויות היסטוריות, תוך עבודה מול יועץ היסטורי ואוצר אומנותי, שכללו (במצטבר):

 • מידול של דמויות בקובץ ממוחשב המאפשר גם רינדור הדמות בסצנה תלת מימדית, אנימציית תנועה – bones/rigging, לכידת תנועה – motion capture להתאמה לקריינות, baking התאמה וסינכרון הקבצים לאפליקציית AR.

יצירת קובץ STL ברזולוציה גבוהה להדפסת תלת מימדית בקנה מידה אנושי 1:1.

 • הפקה בפועל של דמויות מפוסלות בנראות של חומר מתכתי דמוי יציקת ברונזה, כולל התקנה וכל מה שכרוך בה מבחינת אישורים וכו'.
 • אינטגרציה בין שני התחומים דלעיל.

  • למציע ניסיון בעבודה עם רשות העתיקות, לפחות בפרויקט אחד ב-5 השנים האחרונות.
  • המציע מתחייב להעסיק במסגרת ביצוע הפרויקט, לרבות כקבלני משנה, אנשי צוות הדרושים לביצוע פרויקטים, כמתואר בס"ק ד' לעיל, על תכולתם המתוארת בסעיף, ואשר ישמשו בביצוע הפרויקט, ככל שיזכה המציע במכרז, בהתאם לרשימה שיגיש במסגרת הצעתו.
  • מנהל הפרויקט שישמש מטעם המציע בביצוע העבודות, ככל שיזכה במכרז, יהיה בעל ניסיון של 5 שנים לפחות בניהול ואינטגרציה של פרויקטים ליצירת דמויות היסטוריות, כמפורט בס"ק ד' לעיל.
  • המציע הוא בעל מחזור כספי שנתי בשנים 2017-2019 בסכום של 2 מיליון ₪ לשנה לפחות, בהתאם לדו"חות הכספיים המבוקרים של המציע בשנים האמורות.
  • המציע אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין בקשות תלויות שעומדות נגדו מסוג זה, הוא אינו עומד בפני חדלות פירעון, הדו"חות הכספיים שלו אינם כוללים אזהרת "עסק חי", וכן לא הוטלו על נכסיו עיקולים מהותיים.
  • המציע או נציגו ישתתפו במפגש המציעים, כנדרש בסעיף 3 להלן.

 1. השתתפות במכרז איננה כרוכה בתשלום.

  • ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא תשלום (ללא זכות להעתקתם), במשרדי החברה, ברח' שלומציון המלכה 18, ירושלים (להלן: "משרדי החברה"), בתיאום מראש, החל מיום ה', ד' חשון, תשפ"א (22.10.2020), ועד ליום ה', י' כסלו, תשפ"א (29.11.2020). כמו כן, ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של החברה בכתובת pami.co.il, תחת הלשונית "מכרזים", ולהדפיס אותם.
  • מתעניין במכרז שיבקש שהחברה תדפיס עבורו עותק נייר של מסמכי המכרז יוכל לקבל עותק, כאמור, במשרדי החברה, במועדים האמורים בס"ק א', בתיאום מראש, כנגד הפקדת שיק בסכום של 1,000 ₪, בתוספת מע"מ לפקודת החברה. השיק יוחזר למתעניין, כאמור, שיגיש הצעה מלאה למכרז, במועדים הנקובים במסמכי המכרז. מתעניין שהפקיד את השיק, כאמור, אך לא הגיש הצעה מלאה למכרז, תפרע החברה את השיק שהפקיד בתמורה להדפסת מסמכי המכרז עבורו.

 2. מפגש וסיור מציעים יתקיים ביום ג', ט"ז חשון, תשפ"א (3.11.2020) בשעה 09:00. נקודת המפגש תהיה ברחבה החיצונית של שער יפו, ירושלים. המפגש והסיור יימשכו כשעה וחצי.

השתתפות במפגש המציעים מותנית ברישום טלפוני מראש במשרדי החברה, בטלפון מס' 02-6231221, לא יאוחר מיום א' י"ד חשון, תשפ"א (1.11.2020) בשעה 12:00. החברה שומרת לעצמה את הזכות להודיע על ביטול המפגש, לרבות ככל שכל הנרשמים השתתפו במפגש המציעים במסגרת הפרסום הקודם של המכרז.

 1. מציעים רשאים לפנות בבקשה לקבלת הבהרות בקשר עם מסמכי המכרז החל מיום ה', ד' חשון, תשפ"א (22.10.2020), ועד ליום א', כ"א חשון, תשפ"א (8.11.2020), בשעה 12:00. את בקשות ההבהרה יש להפנות בכתב למנהל הפרויקט, מר אדוארדו הובשר, בדוא"ל [email protected] חובה לוודא קבלת השאלות בטל' 052-3468569. העתק משאלות ההבהרה יש לשלוח בפקס 02-6247137 עבור גב' שרונה מזרחי. רק תשובות בכתב תחייבנה את החברה.
 2. את ההצעות יש להכניס לתיבת המכרזים במשרדי  החברה עד ליום א', י"ג כסלו, תשפ"א (29.11.2020), בשעה 12:00 בדיוק.
 3. מציע שלא יעמוד בתנאי הסף, כאמור במסמכי המכרז, הצעתו תיפסל.
 4. לחברה שמורה הזכות להבהיר, לשנות, לעדכן או לסייג כל תנאי מתנאי המכרז, ואף לבטלו, וזאת בכפוף לתנאים המפורטים במסמכי המכרז, ולפי שיקול דעתה הבלעדי.
 5. כאמור במסמכי המכרז, החברה רשאית, לקיים התמחרות בין המציעים או חלקם, ואף לבקש ו/או לאפשר למציעים או לחלקם, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לתקן או לשפר את הצעותיהם, בכתב או בע"פ, בכל עת ובכל דרך, לרבות לאחר קביעתו של הזוכה במכרז. למען הסר ספק, אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
 6. הגשת ההצעה הינה על אחריותו הבלעדית של המציע ולא תישמע מצדו כל טענה בדבר טעות ו\או הטעיה ו\או אי ידיעה, של פרט כלשהו לגבי כל עניין הקשור במכרז ו\או בהצעתו.
 7. בהגשת ההצעה מצהיר המציע, כי ידוע לו, כי ביצוע הפרויקט מותנה בקבלת תקציב ואישורי ביצוע מגורמים מממנים. למציע לא תהיה עילת תביעה כנגד החברה בגין עיכוב ו/או אי חתימה על הסכם ההתקשרות בשל חוסר תקציב ו/או בשל העדר אישורים לביצוע הפרויקט.
 8. בנוסף, החברה רשאית, בכל שלב במהלך מכרז זה, ואף לאחר ההתקשרות עם הזוכה לבטל את המכרז ו/או ההתקשרות מכל סיבה שהיא, והמציעים מנועים ואף מוותרים מראש, על כל טענה בגין ביטול המכרז ו/או ההסכם, כאמור, ו/או בקשר עם היקף ההתקשרות, לרבות צמצומה. החברה איננה מתחייבת להזמין כמות מסוימת של עגלות ו/או שירותים מהמציע הזוכה, וכל הזמנה תיעשה בהתאם לצרכי החברה ולתקציב העומד לרשותה.
 9. מונחים במודעה זו יפורשו בהתאם להגדרתם במסמכי המכרז.
 10. האמור במודעה זו הוא תמצית בלבד של ההוראות המלאות המפורטות במסמכי המכרז ובכל מקרה של סטייה ו/או אי התאמה בין האמור בפרסום זה דלעיל לבין האמור במסמכי המכרז, יחייבו בלעדית התנאים והכללים המלאים המפורטים במסמכי המכרז.
 11. עד למועד הגשת ההצעות, רשאית החברה להכניס, בכל עת, שינויים במסמכי המכרז, לרבות בנוגע למועדים הנקובים לעיל. כל השינויים והתיקונים, ככל שיהיו כאלה, יהיו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. שינויים אלה יועלו לאתר האינטרנט של החברה, כאמור בסעיף 2.א' לעיל. באחריות המציעים בלבד לבדוק, מעת לעת, באתר האינטרנט, קיומם של הודעות ו/או שינויים, כאמור.

 

פיתוח מזרח ירושלים בע"מ