פיתוח מזרח ירושלים בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת הצעות לשכירות של חנות מס' 13, בשטח של כ-6.40 מ"ר, המצויה במבנה חנויות, המצוי בסמוך לשער שכם, ירושלים (להלן: "החנות").

 1. בתשריט החנות, ובמסמכי המכרז, לרבות הסכם השכירות ניתן לעיין ולקבל, ללא תשלום, במשרדי החברה, רח' שלומציון המלכה 18, ירושלים (קומה 1 במשרדים), בימים א'-ה', בין השעות 09:00-14:30, החל מיום 1.11.19.
 2. סיור מציעים בחנות ייערך ביום ב' , ו' חשוון תש"פ, (4.11.2019) בשעה 12:00 במתחם. נקודת המפגש תהיה ברחבת החנויות בשער שכם בירושלים . לפרטים ניתן לפנות לחברה בטל' 02-6254404 או אריה ראובני 050-5943143.
 3. תקופת השכירות תהיה לשנתיים עם אופציה להארכה ל-3 תקופות נוספות בנות שנה אחת, בתנאים הקבועים בחוזה.
 4. החנות תושכר במצבה, כפי שהוא במועד הגשת ההצעות.
 5. מטרת השכירות תהיה אך ורק לפעילות קמעונאית, התואמת את הפעילות ביתר חנויות המבנה, והאחריות לקבל כל רישיון והיתר להפעלת החנות תהיה על השוכר בלבד.
 6. ההצעות יתייחסו לדמי שכירות חודשיים בשקלים חדשים בשכירות חופשית, ללא מע"מ.
 7. הצעות שיפחתו מסך של 2,000 ₪ לחודש, בתוספת מע"מ, לא יידונו ולא ייבדקו.
 8. החברה איננה מתחייבת לקבל את ההצעה היקרה ביותר או כל הצעה שהיא.
 9. אמות המידה לבחינת ההצעות יכללו פרט לגובה ההצעה הכספית, בין היתר, התייחסות לתמהיל הפעילות הרצוי במבנה, לדעתה של החברה, לניסיונו ולאיתנותו הכלכלית של המציע.
 10. את ההצעות יש להכניס לתיבת המכרזים במשרדי החברה, כאמור, לא יאוחר מיום 15.11.19, בשעה 12:00.
 11. על המציע לצרף להצעתו ערבות בנקאית אוטונומית בסכום השווה ל-10% מדמי השכירות השנתיים לפי הצעתו, בתוספת מע"מ, בתוקף עד ליום 30.6.2020. הערבות תוחזר למציע שלא זכה בתוך 21 יום מיום קביעת ההצעה הזוכה ע"י החברה.
 12. קבלת ההצעה תהיה מותנית בהסכמתו של המציע לבדיקת איתנותו הכלכלית וניסיונו, בהתאם למטרת השכירות, כפי שתוצג על ידו.
 13. הגשת ההצעה הינה על אחריותו הבלעדית של המציע, ולא תישמע מצידו כל טענה בדבר טעות ו/או הטעייה ו/או אי ידיעת פרט שהוא הנוגע למכרז ו/או להצעה.
 14. החברה שומרת על זכותה לנהל מו"מ או התמחרות עם המציעים, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ובכפוף לכל דין.
 15. בכל מקרה של סתירה ו/או אי התאמה בין האמור במודעה זו לבין האמור במסמכי המכרז, יגבר האמור במסמכי המכרז.
 16. חומר לצפייה.

 

פיתוח מזרח ירושלים בע"מ