1. תיאור הפרויקט:

 • עידוד תיירות פנים לירושלים של קבוצות מיקוד שאינן מוכוונות תיירות לעיר, באמצעות תמריצים כלכליים לקבוצות תיירות.
 • תקופת הפרויקט (מתוכנן): חצי שנה עד שנה.
 • תקציב הפרויקט (ביצוע): כ-2 מיליון ₪.

 1. תיאור התפקיד (כ-40 שעות חודשיות – תמורה של 10,000 ₪, כולל מע"מ לחודש):

 • ייעוץ בבנייתו של הפרויקט – לרבות תכנון, מחקר, פילוח, מיפוי ואיתור קבוצות המיקוד, הצעת יעדים כמותיים ואיכותיים לפרויקט והמלצה על אופן התמריץ.
 • בניית תכנית עבודה וסיוע בביצוע ההתקשרויות לצורך הפרויקט.
 • ניהול הפרויקט, לרבות מערך התשלומים, מערכת מעקב ודיווח, עבודה מול הספקים.
 • ריכוז הוועדה המאשרת למתן התמריץ.
 • מתן מענה ושירות ללקוחות ולגורמי החברה.
 • הנפקת דו"חות וניתוחי ביצועים שוטפים.

 1. תנאי סף (ניתן לקיים את תנאי הסף בס"ק ב'-ד', גם ביחיד, שאמור לטפל בפרויקט מטעם מציע שהוא תאגיד):

 • תושב ישראל – תאגיד או יחיד.
 • ניסיון מוכח של עשר שנים לפחות בתחום התיירות הנכנסת בהתקשרויות ושיווק עם קבוצות תיירים מאורגנות (ועדי עובדים, הנהלת משאבי אנוש בארגונים ציבוריים ועסקיים, משרדי ממשלה וכיו"ב).
 • ניסיון של שלוש שנים לפחות בהכנה ו/או בניהול של תכניות עבודה שנתיות ו/או רב שנתיות ובמעקב וביקורת אחר ביצוען.
 • היקף ההכנסות של האתרים ו/או היקף הפרויקטים, שלהם נתן המציע ייעוץ ו/או ניהל, במהלך השנים 2014-2016, איננו קטן מ-1 מיליון ₪ לשנה.
 • מחזור ההכנסות של המציע לא היה קטן מ-250,000 ₪ לשנה בכל אחת מהשנים 2014-2016.

 1. משקולות לשיקלול ההצעה (לא תנאי סף):

 • ראיון אישי.
 • ניסיון בפרויקטים דומים (בתחום מתן תמריצים לקידום תיירות).
 • ניסיון בשיווק תיירות לירושלים, לרבות לינות וביקור באתרים בתשלום.
 • ניסיון בעבודה מול גורמי ממשלה ו/או רשויות מקומיות.
 • שליטה מלאה בשפות נוספות (אנגלית, רוסית ו/או ערבית).

 1. הגשת ההצעות תתבצע עד ליום 19.3.17, באמצעות משלוח בדואר רשום למשרדי החברה ברח' שלומציון המלכה 18, ת.ד. 412, ירושלים או באמצעות מסירה ידנית. יש לצרף להצעות קורות חיים; המלצות, ככל שישנן; ומסמכים לתמיכה בקורות החיים (בדגש על תנאי הסף ועל המשקולות).
 2. החברה שומרת על זכותה לדרוש מהמציעים מסמכים לצורך תמיכה בקורות החיים שלהם ו/או הוכחת עמידתם בתנאי הסף ו/או המשקולות.
 3. המועמדים המתאימים יוזמנו לריאיון אישי במשרדי החברה.

 

פיתוח מזרח ירושלים בע"מ