למתן שירותי פרסום ורכישת מדיה – מודעה מתוקנת

מוזמנות בזאת הצעות למתן שירותי פרסום ורכישת מדיה עבור החברה, כלהלן:

 1. תנאי סף להגשת ההצעות – כמפורט במסמכי המכרז, ובין היתר:

  • המציע הוא אישיות משפטית אחת, תאגיד רשום כדין בישראל או יחיד תושב ישראל. למען הסר ספק, לא תתקבל הצעה של משתתף במכרז שהינו "מיזם משותף" או "חברה בייסוד" או תאגיד שאיננו רשום בישראל או יחיד שאינו תושב ישראל.
  • המציע הוא עוסק מורשה בישראל או מלכ"ר מאושר ע"י רשויות מע"מ.
  • למציע כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976, לרבות:

 • אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר ניהול ספרים כדין בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה (נוסח חדש) וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו – 1975 או פטור מניהולם.
 • אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר דיווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולמנהל מע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו – 1975.
 • המציע עומד בדרישות סעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976, לעניין תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין.

  • ניסיון המציע:

   • המציע הינו בעל ניסיון מוכח של שלוש שנים רצופות לפחות, מתוך השנים 2013-2017, במתן שירותי פרסום (לרבות עיצוב ו/או הפקות דפוס ו/או רכישת מדיה) בעיתונות הכתובה ו/או שילוט חוצות ו/או ברדיו ו/או בטלויזיה לטובת גוף ציבורי אחד (משרד ממשלתי ו/או תאגיד סטטוטורי ו/או רשות מקומית ו/או חברה ממשלתית ו/או גוף אחר המחויב במכרז לפי חוק), בהיקף של לפחות 100,000 ש"ח (לא כולל מע"מ) לשנה.
   • המציע הינו בעל ניסיון מוכח של שנתיים לפחות ברציפות, מתוך השנים 2014-2017, במתן שירותי פרסום (לרבות עיצוב ורכישת מדיה) בעיתונות הכתובה עבור לקוח אחד, בהיקף שנתי של לפחות 150,000 ש"ח (לא כולל מע"מ).
   • המציע בעל ניסיון מוכח של שנתיים ברציפות, מתוך השנים 2014-2017, במתן שירותי פרסום (לרבות תכנון וביצוע רעיונות בתחום הפרסום, הפקה ורכש מדיה) עבור לקוח אחד בלפחות שני ערוצי מדיה – רדיו ו/או טלויזיה ו/או שילוט חוצות – בהיקף של לפחות 200,000 ש"ח בשנה (לא כולל מע"מ).
   • המציע בעל ניסיון מוכח של שלוש שנים לפחות, מתוך השנים 2013-2017, במתן שירותי פרסום (לרבות תכנון וביצוע רעיונות בתחום הפרסום, עיצוב, הפקה ורכש מדיה) לאתרי תיירות ו/או גופי תרבות (לרבות בקשר עם מופעים וכיו"ב) – בעיתונות ו/או ברדיו ו/או בטלוויזיה ו/או בשילוט חוצות ו/או בניו מדיה (אינטרנט, פייסבוק, אינסטגרם וכיו"ב) – בהיקף של לפחות 300,000 ש"ח בשנה (לא כולל מע"מ). לחילופין, המציע ביצע במהלך השנים 2014-2017 לפחות שני קמפיינים פרסומיים עבור אתרי תיירות ו/או גופי תרבות – בעיתונות ו/או ברדיו ו/או בטלוויזיה ו/או בשילוט חוצות ו/או בניו מדיה – בהיקף של לפחות 150,000 ש"ח לקמפיין (לא כולל מע"מ).
   • המציע בעל ניסיון מוכח של שנתיים ברציפות, מתוך השנים 2014-2017, במתן שירותי פרסום (לרבות תכנון וביצוע רעיונות בתחום הפרסום, הפקה ורכש מדיה) בתחום הניו מדיה – בהיקף של לפחות 150,000 ש"ח בשנה (לא כולל מע"מ).
   • המציע מעסיק והעסיק במשרדו בעלי תפקידים, כלהלן, במשך 12 החודשים שקדמו לפרסום מכרז זה כעובדים או כמועסקים בקביעות באמצעות חשבונית, ומתחייב להעסיק בעלי תפקידים, כאמור גם ככל שיזכה במהלך תקופת ההתקשרות:

  • ארט דירקטור
  • רעיונאי (קופירייטר)
  • מנהל שיווק תחום דיגיטל

   • המציע קיבל את ציון המינימום הנדרש במבחן האיכות, כאמור במסמכי המכרז.
   • המציע הוא בעל מחזור כספי שנתי בשנים 2014-2016 בסכום של 0.5 מיליון ₪ לשנה לפחות, בהתאם לדו"חות הכספיים המבוקרים של המציע בשנים האמורות.
   • המציע אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין בקשות תלויות שעומדות נגדו מסוג זה, הוא אינו עומד בפני חדלות פירעון, הדו"חות הכספיים שלו אינם כוללים אזהרת "עסק חי", וכן לא הוטלו על נכסיו עיקולים מהותיים.
   • המציע הגיש ערבות ההצעה כנדרש בסעיף 7 להלן, ע"ש המציע.
   • המציע רכש את מסמכי המכרז, כמפורט בסעיף 2 להלן.
   • המציע או נציגו ישתתפו במפגש המציעים, כנדרש בסעיף 4 להלן.
   • המציע עושה ועתיד לעשות שימוש בתוכנות מקור בלבד.
   • לא קיים ניגוד עניינים ו/או חשש לניגוד עניינים בין המציע לבין החברה ו/או בין פעילויות המציע לבין השירותים, נשוא המכרז.

 1. את תיק המכרז ניתן לרכוש במשרדי פיתוח מזרח ירושלים בע"מ (להלן: "החברה"), רח' שלומציון המלכה 18 (בניין האחים ישראל), ירושלים, קומה 1 (להלן: "משרדי החברה"), בין השעות 09:00 ל-15:00, תמורת סך של 500 ₪, בתוספת מע"מ (שלא יוחזרו), כלהלן:

 • מציעים (יחידים תושבי ישראל, שאינם תאגיד, בלבד), שלא השתתפו במפגש המציעים הקודם – עד ליום א', כ"ד אדר, תשע"ח (11.3.18), בשעה 15:00.
 • מציעים (יחידים תושבי ישראל, שאינם תאגיד, בלבד), שהשתתפו במפגש המציעים הקודם – עד ליום ב', י"א אדר, תשע"ח (26.2.18), בשעה 15:00.

 1. ניתן לעיין במסמכי המכרז, קודם רכישתם, ללא תשלום, במשרדי החברה (בתיאום מראש) ובאתר האינטרנט של החברה בכתובת pami.co.il, החל מיום ב', ד' אדר, תשע"ח (19.2.18), בשעה 12:00 ועד ליום א', כ"ד אדר, תשע"ח (11.3.18).
 2. מפגש ומציעים (חובה), המיועד ליחידים תושבי ישראל, שאינם תאגיד, בלבד (ולא מיועד לתאגידים ו/או למציעים שהשתתפו במועד המפגש הקודם) יתקיים ביום ג', י"ב אדר, תשע"ח (27.2.18), בשעה 13:30, במשרדי החברה. המפגש יימשך כשעתיים.

תנאי להשתתפות במפגש המציעים הוא תיאום טלפוני עם מזכירות החברה בטל' 02-6231221 בשעות פעילות המשרד (ימים א' – ה', בין השעות 09:00 ל-15:00), עד ליום א', י' אדר, תשע"ח (25.2.17) בשעה 15:00.

 1. מציעים, שהשתתפו במפגש הנוכחי בלבד, רשאים לפנות בבקשה לקבלת הבהרות בקשר עם מסמכי המכרז החל מיום ג', י"ב אדר, תשע"ח (27.2.18), ועד ליום א', י"ז אדר, תשע"ח (4.3.18) בשעה 12:00. את בקשות ההבהרה יש להפנות בכתב לגב' שרונה מזרחי, בפקס' 02-6247137. חובה לוודא קבלת השאלות בטל' 02-6231221. רק תשובות בכתב תחייבנה את החברה.
 2. את ההצעות יש להכניס לתיבת המכרזים במשרדי החברה, כלהלן:

 • מציעים, יחידים, שאינם תאגיד, תושבי ישראל, שלא השתתפו במפגש המציעים הקודם – עד ליום ג', כ"ו אדר, תשע"ח (13.3.18), בשעה 12:00 בדיוק.
 • מציעים (יחידים, שאינם תאגיד, תושבי ישראל בלבד) שהשתתפו במפגש המציעים הקודם – עד ליום ד', י"ג אדר, תשע"ח (28.2.18), בשעה 12:00 בדיוק.

 1. על המציע לצרף להצעתו ערבות צמודה, אוטונומית, בלתי חוזרת ובלתי מותנית מבנק ישראלי או מחברת ביטוח ישראלית מורשית בסך של 20,000 ₪. הערבות תוחזר למציע, שלא זכה, בתוך 3 חודשים מיום קביעת הזוכה במכרז. למען הסר ספק, מכתב עיכוב ו/או המחאה בנקאית ו/או המחאה אישית ו/או תשלום במזומן לא יהוו תחליף לערבות בנקאית.
 2. מציע שלא יעמוד בתנאי הסף, כאמור במסמכי המכרז, לרבות לעניין הערבות, הצעתו תיפסל.
 3. לחברה שמורה הזכות להבהיר, לשנות, לעדכן או לסייג כל תנאי מתנאי המכרז, ואף לבטלו, וזאת בכפוף לתנאים המפורטים במסמכי המכרז, ולפי שיקול דעתה הבלעדי.
 4. כאמור במסמכי המכרז, החברה רשאית, לקיים התמחרות בין המציעים או חלקם ו/או מו"מ עם המציעים או חלקם, ואף לבקש ו/או לאפשר למציעים או לחלקם, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לתקן או לשפר את הצעותיהם, בכתב או בע"פ, בכל עת ובכל דרך, לרבות לאחר קביעתו של הזוכה במכרז. למען הסר ספק, אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
 5. הגשת ההצעה הינה על אחריותו הבלעדית של המציע ולא תישמע מצדו כל טענה בדבר טעות ו\או הטעיה ו\או אי ידיעה, של פרט כלשהו לגבי כל עניין הקשור במכרז ו\או בהצעתו.
 6. בהגשת ההצעה מצהיר המציע, כי ידוע לו, כי היקף השימוש בשירותי הפרסום ורכישת המדיה מותנה, בין היתר, בקבלת תקציבים ואישורי ביצוע מגורמים מממנים. למציע לא תהיה עילת תביעה כנגד החברה בגין עיכוב ו/או אי חתימה על הסכם ההתקשרות ו/או היקף ההתקשרות בפועל בשל העדר תקציבים ו/או אישורי ביצוע, כאמור.
 7. בנוסף, החברה רשאית, בכל שלב במהלך מכרז זה, ואף לאחר ההתקשרות עם הזוכה לבטל את המכרז ו/או ההתקשרות מכל סיבה שהיא, והמציעים מנועים ואף מוותרים מראש, על כל טענה בגין ביטול המכרז ו/או ההסכם, כאמור, ו/או בקשר עם היקף ההתקשרות, לרבות צמצומה. החברה איננה מתחייבת להזמין כמות מסוימת של שירותי פרסום ורכישת מדיה מהמציע הזוכה, וכל הזמנה תיעשה בהתאם לצרכי החברה ולתקציב העומד לרשותה.
 8. מונחים במודעה זו יפורשו בהתאם להגדרתם במסמכי המכרז.
 9. האמור במודעה זו הוא תמצית בלבד של ההוראות המלאות המפורטות במסמכי המכרז ובכל מקרה של סטייה ו/או אי התאמה בין האמור בפרסום זה דלעיל לבין האמור במסמכי המכרז, יחייבו בלעדית התנאים והכללים המלאים המפורטים במסמכי המכרז.
 10. עד למועד הגשת ההצעות, רשאית החברה להכניס, בכל עת, שינויים במסמכי המכרז, לרבות בנוגע למועדים הנקובים לעיל. כל השינויים והתיקונים, ככל שיהיו כאלה, יהיו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. שינויים אלה יועלו לאתר האינטרנט של החברה, כאמור בסעיף 3 לעיל. באחריות המציעים בלבד לבדוק, מעת לעת, באתר האינטרנט, קיומם של הודעות ו/או שינויים, כאמור.

פיתוח מזרח ירושלים בע"מ