לאספקת כח אדם לצורך ביצוע סקר כתובות במזרח ירושלים
תיקון תנאי סף ושינוי מועדים
מועד לסיור קבלנים נוסף

פיתוח מזרח ירושלים בע"מ מודיעה בזאת על תיקון תנאי סף ושינוי מועדים במכרז שבנדון, כלהלן:

  1. סעיף 1.ו' להודעה על המכרז (להלן: "ההודעה") יבוטל ובמקומו יופיע: "המציע נתן, במהלך 3 השנים האחרונות (2014-2016) שירותי כח אדם, לפרויקט אחד לפחות בתחום ביצוע סקרים, בהיקף של לפחות חצי מליון ₪ (ניתן להדגים את הניסיון הנדרש בס"ק זה במסגרת השירותים בס"ק ה')".
  2. סעיף 1.ז' להודעה יבוטל.
  3. המועד האחרון לרכישת מסמכי המכרז ועיון בהם (סעיפים 2 ו-3 להודעה) יידחה ליום א', ל' שבט, תשע"ז (26.2.17).
  4. סעיף 4 להודעה – ייקבע מועד נוסף למפגש וסיור מציעים (לא מיועד לקבלנים שהשתתפו במועד המפגש הקודם) ליום ג', כ"ה שבט, תשע"ז (21.2.17), בשעה 12:00, במשרדי החברה.
  5. תנאי להשתתפות במפגש הוא תיאום טלפוני עם מזכירות החברה בטל' 02-6231221 בשעות פעילות המשרד (ימים א' – ה', בין השעות 09:00 ל-15:00), עד ליום א', כ"ג שבט, תשע"ז (19.2.17) בשעה 15:00.
  6. המועד האחרון לפנייה לחברה בבקשה לקבלת הבהרות (סעיף 5 להודעה) יידחה ליום ד', כ"ו שבט, תשע"ז (22.2.17) בשעה 13:00.
  7. המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז (סעיף 6 להודעה) יידחה ליום ג', ב' אדר, תשע"ז (28.2.17), בשעה 12:00 במשרדי החברה.

ביתר תנאי המכרז לא יחול שינוי.