מכרז פומבי 11/2017

לקבלת שירותי ניהול פרויקט לארגון סיורים בעיר העתיקה בירושלים – מודעה מתוקנת

מוזמנות בזאת הצעות למתן שירותי ניהול פרויקט לארגון סיור בעיר העתיקה בירושלים:

 1. תנאי סף להגשת ההצעות – כמפורט במסמכי המכרז, ובין היתר:

  • המציע הוא אישיות משפטית אחת, תאגיד רשום כדין בישראל. למען הסר ספק, לא תתקבל הצעה של משתתף במכרז שהינו "מיזם משותף" או "חברה בייסוד" או תאגיד שאיננו רשום בישראל.
  • המציע הוא עוסק מורשה בישראל או בעל אישור מלכ"ר תקף מטעם רשויות מע"מ.
  • למציע כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976, לרבות:

 • אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר ניהול ספרים כדין בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה (נוסח חדש) וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו – 1975.
 • אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר דיווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולמנהל מע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו – 1975.
 • אישור ניכוי מס במקור.
 • המציע עומד בדרישות סעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976, לעניין תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין.

  • המציע הוא בעל ניסיון מוכח של שלוש שנים רצופות לפחות, בשנים 2015-2017, בארגון סיורים וטיולים בישראל, הכוללים הסעות, הדרכה והסעדה, בהיקף של לפחות 400,000 ₪ לשנה.
  • המציע בעל ניסיון מוכח בארגון טיולים ו/או סיורים לאתרי תיירות בירושלים בהשתתפות לפחות 20 איש בסיור, והוא ארגן לפחות 10 טיולים ו/או סיורים, כאמור, במהלך השנים 2015-2017.
  • המציע הוא בעל מחזור כספי שנתי בשנים 2015-2017 בסכום של 0.5 מיליון ₪ לשנה לפחות, בהתאם לדו"חות הכספיים המבוקרים של המציע בשנים האמורות (לגבי שנת 2017 – בהתאם לדו"ח סקור / מאזן בוחן של המציע).
  • המציע אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין בקשות תלויות שעומדות נגדו מסוג זה, הוא אינו עומד בפני חדלות פירעון, הדו"חות הכספיים שלו אינם כוללים אזהרת "עסק חי", וכן לא הוטלו על נכסיו עיקולים מהותיים.
  • המציע הגיש ערבות ההצעה כנדרש בסעיף 7 להלן, ע"ש המציע.
  • המציע רכש את מסמכי המכרז, כמפורט בסעיף 2 להלן.
  • המציע או נציגו ישתתפו במפגש המציעים, כנדרש בסעיף 4 להלן.
  • למציע שהוא חל"צ או עמותה קיים אישור ניהול תקין תקף לשנת 2018, מאת רשם ההקדשות או מאת רשם העמותות, לפי העניין.

 1. את תיק המכרז ניתן לרכוש במשרדי פיתוח מזרח ירושלים בע"מ (להלן: "החברה"), רח' שלומציון המלכה 18 (בניין האחים ישראל), ירושלים, קומה 1 (להלן: "משרדי החברה"), בין השעות 09:00 ל-15:00, תמורת סך של 500 ₪, בתוספת מע"מ (שלא יוחזרו), כלהלן:

 • למציעים (מלכ"רים בלבד) שלא השתתפו במפגש המציעים הקודם – ליום א', כ"ד אדר, תשע"ח (11.3.18), בשעה 15:00.
 • למציעים (מלכ"רים בלבד), שהשתתפו במפגש המציעים הקודם – ליום ב', י"א אדר, תשע"ח (26.2.18), בשעה 15:00

 1. ניתן לעיין במסמכי המכרז, קודם רכישתם, ללא תשלום, במשרדי החברה (בתיאום מראש) ובאתר האינטרנט של החברה בכתובת pami.co.il, החל מיום ב', ד' אדר, תשע"ח (19.2.18), בשעה 12:00.
 2. מפגש ומציעים (חובה), המיועד למלכ"רים (עמותות או חל"צ) בלבד (ולא מיועד למציעים שהשתתפו במועד המפגש הקודם) ליום ג', י"ב אדר, תשע"ח (27.2.18), בשעה 12:00, במשרדי החברה. המפגש יימשך כשעתיים.

תנאי להשתתפות במפגש המציעים הוא תיאום טלפוני עם מזכירות החברה בטל' 02-6231221 בשעות פעילות המשרד (ימים א' – ה', בין השעות 09:00 ל-15:00), עד ליום א', י' אדר, תשע"ח (25.2.17) בשעה 15:00.

 1. מציעים, שהשתתפו במפגש הנוכחי בלבד, רשאים לפנות בבקשה לקבלת הבהרות בקשר עם מסמכי המכרז החל מיום ג', י"ב אדר, תשע"ח (27.2.18), ועד ליום א', י"ז אדר, תשע"ח (4.3.18) בשעה 12:00. את בקשות ההבהרה יש להפנות בכתב לגב' שרונה מזרחי, בפקס' 02-6247137. חובה לוודא קבלת השאלות בטל' 02-6231221. רק תשובות בכתב תחייבנה את החברה.
 2. את ההצעות יש להכניס לתיבת המכרזים במשרדי החברה, כלהלן:

 • למציעים (מלכ"רים בלבד) שלא השתתפו במפגש המציעים הקודם – עד ליום ג', י"ט אדר, תשע"ח (6.3.18), בשעה 12:00 בדיוק.
 • למציעים (מלכ"רים בלבד!) שהשתתפו במפגש המציעים הקודם – עד ליום ד', י"ג אדר, תשע"ח (26.2.18), בשעה 12:00 בדיוק.

 1. על המציע לצרף להצעתו ערבות צמודה, אוטונומית, בלתי חוזרת ובלתי מותנית מבנק ישראלי או מחברת ביטוח ישראלית מורשית בסך של 60,000 ₪. הערבות תוחזר למציע, שלא זכה, בתוך 3 חודשים מיום קביעת הזוכה במכרז. למען הסר ספק, מכתב עיכוב ו/או המחאה בנקאית ו/או המחאה אישית ו/או תשלום במזומן לא יהוו תחליף לערבות.
 2. מציע שלא יעמוד בתנאי הסף, כאמור במסמכי המכרז, לרבות לעניין הערבות, הצעתו תיפסל.
 3. לחברה שמורה הזכות להבהיר, לשנות, לעדכן או לסייג כל תנאי מתנאי המכרז, ואף לבטלו, וזאת בכפוף לתנאים המפורטים במסמכי המכרז, ולפי שיקול דעתה הבלעדי.
 4. כאמור במסמכי המכרז, החברה רשאית, לקיים התמחרות בין המציעים או חלקם, ואף לבקש ו/או לאפשר למציעים או לחלקם, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לתקן או לשפר את הצעותיהם, בכתב או בע"פ, בכל עת ובכל דרך, לרבות לאחר קביעתו של הזוכה במכרז. למען הסר ספק, אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
 5. הגשת ההצעה הינה על אחריותו הבלעדית של המציע ולא תישמע מצדו כל טענה בדבר טעות ו\או הטעיה ו\או אי ידיעה, של פרט כלשהו לגבי כל עניין הקשור במכרז ו\או בהצעתו.
 6. בהגשת ההצעה מצהיר המציע, כי ידוע לו, כי ביצוע הפרויקט מותנה בקבלת תקציב ואישורי ביצוע מגורמים מממנים. למציע לא תהיה עילת תביעה כנגד החברה בגין עיכוב ו/או אי חתימה על הסכם ההתקשרות בשל חוסר תקציב ו/או בשל העדר אישורים לביצוע הפרויקט.
 7. בנוסף, החברה רשאית, בכל שלב במהלך מכרז זה, ואף לאחר ההתקשרות עם הזוכה לבטל את המכרז ו/או ההתקשרות מכל סיבה שהיא, והמציעים מנועים ואף מוותרים מראש, על כל טענה בגין ביטול המכרז ו/או ההסכם, כאמור, ו/או בקשר עם היקף ההתקשרות, לרבות צמצומה. החברה איננה מתחייבת להזמין כמות מסוימת של עגלות ו/או שירותים מהמציע הזוכה, וכל הזמנה תיעשה בהתאם לצרכי החברה ולתקציב העומד לרשותה.
 8. מונחים במודעה זו יפורשו בהתאם להגדרתם במסמכי המכרז.
 9. האמור במודעה זו הוא תמצית בלבד של ההוראות המלאות המפורטות במסמכי המכרז ובכל מקרה של סטייה ו/או אי התאמה בין האמור בפרסום זה דלעיל לבין האמור במסמכי המכרז, יחייבו בלעדית התנאים והכללים המלאים המפורטים במסמכי המכרז.
 10. עד למועד הגשת ההצעות, רשאית החברה להכניס, בכל עת, שינויים במסמכי המכרז, לרבות בנוגע למועדים הנקובים לעיל. כל השינויים והתיקונים, ככל שיהיו כאלה, יהיו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. שינויים אלה יועלו לאתר האינטרנט של החברה, כאמור בסעיף 3 לעיל. באחריות המציעים בלבד לבדוק, מעת לעת, באתר האינטרנט, קיומם של הודעות ו/או שינויים, כאמור.

פיתוח מזרח ירושלים בע"מ