מכרז פומבי 1/2017 – לעבודות שיקום מבנה המזרקה ברחבת הדקלים ליד שער שכם בירושלים 
תיקון תנאי סף
מועד לסיור קבלנים נוסף

פיתוח מזרח ירושלים בע"מ מודיעה בזאת על תיקון תנאי סף במכרז שבנדון, כפי שיפורט להלן:

  1. סעיף 1.י' להודעה על המכרז (להלן: "ההודעה") וסעיף 2.9 להזמנה להציע הצעות – מסמך א' למסמכי המכרז (תנאי סף בדבר קיומו של אישור לבקרת איכות לפי תקן 9001-2008 ISO) יבוטל.
  2. המועד האחרון לרכישת מסמכי המכרז ועיון בהם (סעיפים 2 ו-3 להודעה) יידחה ליום ה', ו' שבט, תשע"ז (2.2.17).
  3. סעיף 4 להודעה – ייקבע מועד נוסף למפגש וסיור מציעים (לא מיועד לקבלנים שהשתתפו במועד המפגש הקודם) ליום ג', ד' שבט, תשע"ז (31.1.17), בשעה 09:000, ברחבת הדקלים הצמודה לשער שכם.
    תנאי להשתתפות בסיור הוא תיאום טלפוני עם מזכירות החברה בטל' 02-6231221 בשעות פעילות המשרד (ימים א' – ה', בין השעות 09:00 ל-15:00), עד ליום א', ב' שבט, תשע"ז (29.1.17) בשעה 15:00.
  4. המועד האחרון לפנייה לחברה בבקשה לקבלת הבהרות (סעיף 5 להודעה) יידחה ליום ד', ה' שבט, תשע"ז (1.2.17) בשעה 13:00.
  5. המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז (סעיף 6 להודעה) יידחה ליום ב', י' שבט, תשע"ז (6.2.17), בשעה 12:00 במשרדי החברה.
  6. ביתר תנאי המכרז לא יחול שינוי.