להליך מיון מוקדם לאיתור מועמדים ליצירת חווית הביקור במערת צדקיהו בירושלים

מוזמנות בזאת הצעות להשתתפות בהליך המוקדם שבנדון, המהווה תנאי להשתתפות בהליך לבחירת הזוכה בעבודות ליצירת חווית הביקור במערת צדקיהו בירושלים (להלן: "ההליך"):

 1. תנאי סף להגשת ההצעות – כמפורט במסמכי ההליך, ובין היתר:

  • המציע הוא אישיות משפטית אחת, תאגיד רשום כדין בישראל או מיזם משותף (Joint Venture), המורכב מתאגידים, כאמור. למען הסר ספק, לא תתקבל הצעה של משתתף בהליך שהינו יחיד או תאגיד שאיננו רשום בישראל.
  • המציע הוא עוסק מורשה בישראל.
  • למציע כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976, לרבות:

 • אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר ניהול ספרים כדין בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה (נוסח חדש) וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו – 1975.
 • אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר דיווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולמנהל מע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו – 1975.
 • המציע עומד בדרישות סעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976, לעניין תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין.

  • המציע הינו בעל ניסיון מוכח של 6 שנים לפחות (במהלך השנים 2011-2016) בתחום הפקת תצוגות וחוויות תוכן, לרבות בקשר לתת התחומים הבאים: אוצרות, כתיבת תכנים ותסריטים, עיצוב המוצר, הפקות מולטימדיה ואינטגרציה כוללת לחווית התוכן.
  • המציע הקים בעצמו או השתתף בצוות שהקים לפחות פרויקט אחד בתחום התצוגות, הכולל חוויות תוכן ומולטימדיה, בהיקף של לפחות 1 מלש"ח, בתוספת מע"מ, אשר הסתיים בנפתח לקהל הרחב, במהלך התקופה שהחל מיום 1.1.2012 ועד ליום 30.4.2017.

למען הסר ספק, הפרויקט אמור להכיל את כל המרכיבים הנ"ל בס"ק ד'.

 • למציע מחזור כספי שנתי בשנים 2014-2016 בסכום של 5 מיליון ₪ לשנה לפחות, בהתאם לדו"חות הכספיים המבוקרים של המציע בשנים האמורות (לגבי שנת 2016, ככל שאין בידי המציע דו"ח כספי מבוקר, ניתן יהיה להסתפק בדו"ח סקור).
 • המציע אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין בקשות תלויות שעומדות נגדו מסוג זה, הוא אינו עומד בפני חדלות פירעון, הדו"חות הכספיים שלו אינם כוללים אזהרת "עסק חי", וכן לא הוטלו על נכסיו עיקולים מהותיים.
 • המציע יתחייב להעסיק במסגרת העבודות, נשוא ההליך, אנשי מקצוע, בהתאם למפורט בתנאי ההליך.
 • המציע הגיש ערבות ההצעה כנדרש בסעיף 7 להלן, ע"ש המציע.
 • המציע רכש את מסמכי ההליך, כמפורט בסעיף 2 להלן.
 • המציע או נציגו ישתתפו במפגש המציעים, כנדרש בסעיף 4 להלן.

 1. את תיק ההליך ניתן לרכוש במשרדי פיתוח מזרח ירושלים בע"מ (להלן: "החברה"), רח' שלומציון המלכה 18 (בניין האחים ישראל), ירושלים, קומה 1 (להלן: "משרדי החברה"), בין השעות 09:00 ל-15:00, החל מיום ג', י"ג אייר, תשע"ז (9.5.17) ועד ליום ג', י"ט סיוון, תשע"ז (13.6.17), תמורת סך של 2,500₪, בתוספת מע"מ (שלא יוחזרו).
 2. ניתן לעיין במסמכי ההליך, קודם רכישתם, ללא תשלום, במשרדי החברה (בתיאום מראש) ובאתר האינטרנט של החברה בכתובת pami.co.il, החל מיום ג', י"ג אייר, תשע"ז (9.5.17) ועד ליום ג', י"ט סיוון, תשע"ז (13.6.17).
 3. מפגש מציעים (חובה) יתקיים ביום ד', כ"א אייר, תשע"ז (17.5.17) בשעה 10:00 במערת צדקיהו, רחוב סולטן סולימאן ( קיים חניון ציבורי ליד שער שכם).
 4. מציעים רשאים לפנות בבקשה לקבלת הבהרות בקשר עם מסמכי הליך החל מיום ד', כ"א אייר, תשע"ז (17.5.17) (לאחר מפגש המציעים) ועד ליום ה, ז' סיוון, תשע"ז (1.6.17), בשעה 13:00. את בקשות ההבהרה יש להפנות בכתב למנהל הפרויקט, באמצעות גב' קארין בן שמעון, בדוא"ל [email protected]. חובה לוודא קבלת השאלות בטל' 052-3314028. העתק משאלות ההבהרה יש לשלוח בפקס 02-6247137 עבור גב' שרונה מזרחי. רק תשובות בכתב תחייבנה את החברה.
 5. את ההצעות יש להכניס לתיבת המכרזים במשרדי החברה עד ליום ה', כ"א סיוון, תשע"ז (15.6.17), בשעה 12:00 בדיוק.
 6. על המציע לצרף להצעתו ערבות צמודה, אוטונומית, בלתי חוזרת ובלתי מותנית מבנק ישראלי או מחברת ביטוח ישראלית מורשית בסך של 50,000 ₪. הערבות תוחזר למציע, שלא זכה, בתוך 3 חודשים מיום קביעת הזוכה במכרז, וככל שלא קיבל את ציון האיכות הנדרש במסגרת ההליך, בתוך 3 חודשים מיום סיום ההליך. למען הסר ספק, מכתב עיכוב ו/או המחאה בנקאית ו/או המחאה אישית ו/או תשלום במזומן לא יהוו תחליף לערבות בנקאית.
 7. מציע שלא יעמוד בתנאי הסף, כאמור במסמכי ההליך, לרבות לעניין הערבות, הצעתו תיפסל.
 8. לחברה שמורה הזכות להבהיר, לשנות, לעדכן או לסייג כל תנאי מתנאי ההליך, ואף לבטלו, וזאת בכפוף לתנאים המפורטים במסמכי ההליך, ולפי שיקול דעתה הבלעדי.
 9. קבלת ציון איכות של 80 נקודות מתוך 100 נקודות בסיום ההליך הינה תנאי להשתתפות בהליך לבחירת הזוכה לביצוע העבודות ליצירת חוויית הביקור במערת צדקיהו בירושלים.
 10. הגשת ההצעה הינה על אחריותו הבלעדית של המציע ולא תישמע מצדו כל טענה בדבר טעות ו\או הטעיה ו\או אי ידיעה, של פרט כלשהו לגבי כל עניין הקשור בהליך ו\או בהצעתו.
 11. בהגשת ההצעה מצהיר המציע, כי ידוע לו, כי ביצוע הפרויקט לאחר שלב בחירת הזוכה, מותנה בקבלת תקציב ואישורי ביצוע מגורמים מממנים. למציע לא תהיה עילת תביעה כנגד החברה בכל הקשור בביטול ההליך ו/או בעיכוב ו/או אי חתימה על הסכם ההתקשרות בשל חוסר תקציב ו/או בשל העדר אישורים לביצוע הפרויקט.
 12. בנוסף, החברה רשאית, בכל שלב במהלך ההליך ובכל שלב במהלך המכרז, לרבות לאחר הכרזת הזוכה, לבטל את ההליך ו/או את המכרז ו/או ההתקשרות מכל סיבה שהיא, והמציעים מנועים ואף מוותרים מראש, על כל טענה בגין ביטול ההליך ו/או המכרז ו/או ההסכם, כאמור ו/או צמצומם.
 13. מונחים במודעה זו יפורשו בהתאם להגדרתם במסמכי ההליך.
 14. האמור במודעה זו הוא תמצית בלבד של ההוראות המלאות המפורטות במסמכי ההליך ובכל מקרה של סטייה ו/או אי התאמה בין האמור בפרסום זה דלעיל לבין האמור במסמכי ההליך, יחייבו בלעדית התנאים והכללים המלאים המפורטים במסמכי ההליך.
 15. עד למועד הגשת ההצעות, רשאית החברה להכניס, בכל עת, שינויים במסמכי ההליך, לרבות בנוגע למועדים הנקובים לעיל. כל השינויים והתיקונים, ככל שיהיו כאלה, יהיו חלק בלתי נפרד ממסמכי ההליך. שינויים אלה יועלו לאתר האינטרנט של החברה, כאמור בסעיף 3 לעיל. באחריות המציעים בלבד לבדוק, מעת לעת, באתר האינטרנט, קיומם של הודעות ו/או שינויים, כאמור.
 16. חומר לצפיה מצורף בקישור מטה.

פיתוח מזרח ירושלים בע"מ