לביצוע עבודות תאורת חוץ והארת מונומנטים  – אגן העיר העתיקה בירושלים

מוזמנות בזאת הצעות לביצוע העבודות שבנדון:

 1. תנאי סף להגשת ההצעות – כמפורט במסמכי המכרז, ובין היתר:

  • המציע הוא אישיות משפטית אחת, תאגיד רשום כדין בישראל. למען הסר ספק, לא תתקבל הצעה של משתתף במכרז שהינו "מיזם משותף" או "חברה בייסוד" או תאגיד שאיננו רשום בישראל.
  • המציע הוא קבלן רשום בפנקס הקבלנים ע"פ חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט – 1969, בענף 270 (תאורת כבישים ורחובות) וגם בענף 160 (חשמלאות), בסיווג כספי א-3 ומעלה (בשני הענפים).
  • המציע הוא עוסק מורשה בישראל.
  • למציע כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976, לרבות:

 • אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר ניהול ספרים כדין בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה (נוסח חדש) וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו – 1975.
 • אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר דיווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולמנהל מע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו – 1975.
 • המציע עומד בדרישות סעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976, לעניין תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין.

  • המציע הינו בעל ניסיון מוכח של 5 שנים לפחות (במהלך השנים 2012-2016) בביצוע עבודות של תאורת כבישים ורחובות, הכוללים לפחות שלושה פרויקטים בסכום של 3 מליון ₪ לפחות כל אחד, ומתוכם, לפחות פרויקט אחד שבוצע עבור עיריית ירושלים ו/או מי מטעמה.
  • למציע מחזור כספי שנתי בשנים 2014-2016 בסכום של 7 מיליון ₪ לשנה לפחות, בהתאם לדו"חות הכספיים המבוקרים של המציע בשנים האמורות (לגבי שנת 2016, ככל שאין בידי המציע דו"ח כספי מבוקר, ניתן יהיה להסתפק בדו"ח סקור).
  • המציע אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין בקשות תלויות שעומדות נגדו מסוג זה, הוא אינו עומד בפני חדלות פירעון, הדו"חות הכספיים שלו אינם כוללים אזהרת "עסק חי", וכן לא הוטלו על נכסיו עיקולים מהותיים.
  • המציע מעסיק בעצמו לפחות 5 עובדים מיומנים, המתאימים לביצוע העבודות, נשוא המכרז, שאינם מועסקים כאנשי מנהלה.
  • המציע יתחייב להעסיק במסגרת העבודות, נשוא המכרז, אנשי מקצוע, בהתאם למפורט בתנאי המכרז.
  • המציע הגיש ערבות ההצעה כנדרש בסעיף 7 להלן, ע"ש המציע.
  • המציע רכש את מסמכי המכרז, כמפורט בסעיף 2 להלן.
  • המציע או נציגו ישתתפו במפגש המציעים, כנדרש בסעיף 4 להלן.
  • המציע הוא בעל אישור לבקרת איכות לפי תקן 9001-2008 ISO.
  • ההמציע יציג בהצעתו את גופי התאורה, בהם הוא מתכוון להשתמש במסגרת ביצוע העבודות, ויצרף אישור מאת היצרן בדבר אחריות יצרן לתקינות גופי התאורה ל-10 שנים לפחות.
  • המציע יצרף להצעתו התחייבות מטעם היבואן / ספק גופי התאורה של המציע, כי הוא מחזיק, וכי יחזיק במשך כל תקופת הסכם האחזקה, מלאי של 20% מכמות גופי התאורה מהסוג/ים המוצע/ים ע"י המציע במסגרת מכרז זה, והכלולים בפרק האחזקה במכרז.

 1. את תיק המכרז ניתן לרכוש במשרדי פיתוח מזרח ירושלים בע"מ (להלן: "החברה"), רח' שלומציון המלכה 18 (בניין האחים ישראל), ירושלים, קומה 1 (להלן: "משרדי החברה"), בין השעות 09:00 ל-15:00, החל מיום ג' ח' ניסן, תשע"ז (4.4.17) ועד ליום ה' ח' אייר, תשע"ז (4.5.17), תמורת סך של 3,200 ₪, בתוספת מע"מ (שלא יוחזרו).
 2. ניתן לעיין במסמכי המכרז, קודם רכישתם, ללא תשלום, במשרדי החברה (בתיאום מראש) ובאתר האינטרנט של החברה בכתובת pami.co.il, החל מיום ג' ח' ניסן, תשע"ז (4.4.17) ועד ליום ה' ח' אייר, תשע"ז (4.5.17).
 3. מפגש מציעים (חובה) יתקיים ביום ד', כ"ג ניסן, תשע"ז (19.4.17) בשעה 13:00 במשרדי החברה.
 4. מציעים רשאים לפנות בבקשה לקבלת הבהרות בקשר עם מסמכי המכרז החל מיום ד', כ"ג ניסן, תשע"ז (19.4.17) (לאחר מפגש המציעים) ועד ליום ג', כ"ט ניסן, תשע"ז (25.4.17), בשעה 13:00. את בקשות ההבהרה יש להפנות בכתב למנהל הפרויקט, מר שלומי ויסמן בפקס: 02-6525443. חובה לוודא קבלת השאלות בטל' 02-6525442. העתק משאלות ההבהרה יש לשלוח בפקס: 02-6247137 עבור גב' שרונה מזרחי. רק תשובות בכתב תחייבנה את החברה.
 5. את ההצעות יש להכניס לתיבת המכרזים במשרדי החברה עד ליום א', י"א אייר, תשע"ז (7.5.17), בשעה 12:00 בדיוק.
 6. על המציע לצרף להצעתו ערבות צמודה, אוטונומית, בלתי חוזרת ובלתי מותנית מבנק ישראלי או מחברת ביטוח ישראלית מורשית בסך של 100,000 ₪. הערבות תוחזר למציע, שלא זכה, בתוך 3 חודשים מיום קביעת הזוכה במכרז. למען הסר ספק, מכתב עיכוב ו/או המחאה בנקאית ו/או המחאה אישית ו/או תשלום במזומן לא יהוו תחליף לערבות בנקאית.
 7. מציע שלא יעמוד בתנאי הסף, כאמור במסמכי המכרז, לרבות לעניין הערבות, הצעתו תיפסל.
 8. לחברה שמורה הזכות להבהיר, לשנות, לעדכן או לסייג כל תנאי מתנאי המכרז, ואף לבטלו, וזאת בכפוף לתנאים המפורטים במסמכי המכרז, ולפי שיקול דעתה הבלעדי.
 9. כאמור במסמכי המכרז, החברה רשאית, לקיים התמחרות בין המציעים או חלקם, ואף לבקש ו/או לאפשר למציעים או לחלקם, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לתקן או לשפר את הצעותיהם, בכתב או בע"פ, בכל עת ובכל דרך, לרבות לאחר קביעתו של הזוכה במכרז. למען הסר ספק, אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
 10. הגשת ההצעה הינה על אחריותו הבלעדית של המציע ולא תישמע מצדו כל טענה בדבר טעות ו\או הטעיה ו\או אי ידיעה, של פרט כלשהו לגבי כל עניין הקשור במכרז ו\או בהצעתו.
 11. בהגשת ההצעה מצהיר המציע, כי ידוע לו, כי ביצוע הפרויקט מותנה בקבלת תקציב ואישורי ביצוע מגורמים מממנים. למציע לא תהיה עילת תביעה כנגד החברה בגין עיכוב ו/או אי חתימה על הסכם ההתקשרות בשל חוסר תקציב ו/או בשל העדר אישורים לביצוע הפרויקט.
 12. בנוסף, החברה רשאית, בכל שלב במהלך מכרז זה, ואף לאחר ההתקשרות עם הזוכה לבטל את המכרז ו/או ההתקשרות מכל סיבה שהיא, והמציעים מנועים ואף מוותרים מראש, על כל טענה בגין ביטול המכרז ו/או ההסכם, כאמור, ו/או בקשר עם היקף ההתקשרות, לרבות צמצומה. החברה איננה מתחייבת להזמין כמות מסוימת של עגלות ו/או שירותים מהמציע הזוכה, וכל הזמנה תיעשה בהתאם לצרכי החברה ולתקציב העומד לרשותה.
 13. מונחים במודעה זו יפורשו בהתאם להגדרתם במסמכי המכרז.
 14. האמור במודעה זו הוא תמצית בלבד של ההוראות המלאות המפורטות במסמכי המכרז ובכל מקרה של סטייה ו/או אי התאמה בין האמור בפרסום זה דלעיל לבין האמור במסמכי המכרז, יחייבו בלעדית התנאים והכללים המלאים המפורטים במסמכי המכרז.
 15. עד למועד הגשת ההצעות, רשאית החברה להכניס, בכל עת, שינויים במסמכי המכרז, לרבות בנוגע למועדים הנקובים לעיל. כל השינויים והתיקונים, ככל שיהיו כאלה, יהיו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. שינויים אלה יועלו לאתר האינטרנט של החברה, כאמור בסעיף 3 לעיל. באחריות המציעים בלבד לבדוק, מעת לעת, באתר האינטרנט, קיומם של הודעות ו/או שינויים, כאמור.
 16. חומר לצפיה:

 • הזמנה להציע הצעות
 • כתב כמויות
 • חוזה קבלני

פיתוח מזרח ירושלים בע"מ