פיתוח מזרח ירושלים בע"מ (להלן: "החברה") מודיעה בזאת, בהתאם לתקנה 3א(א)(1) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג – 1993, על כוונתה להתקשר עם מי שלדעתה הוא ספק יחיד, כלהלן:

 1. שם הספק: גולי הפצות וקדם בע"מ, ח.פ.514171073.
 2. עיקרי ההתקשרות:

  • מטרת ההתקשרות – הפצת פליירים ופירסומים של החברה בבתי מלון בעיר ירושלים ובסביבותיה והנחתם במעמדים (סטנדים) המוצבים בבתי המלון בתדירות של פעם בשבוע לפחות (בחגים תהיה תדירות גבוהה יותר).
  • ההתקשרות היא ל-12 חודשים עם אופציה של החברה להארכת ההתקשרות עוד בשתי תקופות של 12 חודשים.
  • רשימת בתי המלון, בהם תבוצע ההפצה מצורפת לחוות הדעת המצ"ב להודעה זו.
  • התמורה החודשית עבור ביצוע ההפצה – סך של 500 ₪, בתוספת מע"מ.

 3. ככל שמאן דהוא סבור, שקיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, הוא רשאי לפנות לחברה עד ליום 14.3.17, ולהודיע לה, כי לדעתו, קיים ספק אחר, המסוגל לבצע את ההתקשרות.

מצ"ב חוות דעתו של בעל הסמכות בחברה, כי הספק האמור הוא ספק יחיד לפי תקנה 3(29) לתקנות.