הודעה על כוונת פיתוח מזרח ירושלים בע"מ (להלן: "החברה") לביצוע מיזם משותף בהתאם לתקנה 3(30) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993 (להלן: "התקנות")

בהתאם לתקנה 3ב' לתקנות, מתכבדת ועדת המכרזים של החברה, להודיע בזאת, כי בכוונתה של החברה להתקשר בהסכם עם קרמיקה ארמנית – בליאן בע"מ, ח.פ. 514540129 (להלן: "בליאן") לביצוע מיזם משותף (להלן: "המיזם").

מטרתו של המיזם היא הקמתו והפעלתו של מרכז מבקרים ותצוגה של קרמיקה ארמנית בדרך שכם, ירושלים, כחלק משיקומו התיירותי של הרחוב, אשר יאפשר למבקרים לצפות בהליך היצירה של יצירות הקרמיקה הארמנית ולצפות במוצגים אמנותיים ייחודיים של קרמיקה ארמנית, שנוצרו ע"י האמנית מארי בליאן.

המיזם יכלול:

  1. הקמתו והפעלתו של מרכז מבקרים פתוח לקהל הרחב ללא תשלום, בו תהיה תצוגה קבועה של יצירות אומנות של האמנית מארי בליאן. כמו כן, תוצג במרכז המבקרים התפתחות הקרמיקה הארמנית במאה השנים האחרונות.
  2. בנוסף ייפתחו סדנאות העבודה של בליאן לקהל הרחב, באופן שהמבקר יוכל לצפות בהליך הייצור של הקרמיקה הארמנית, כפי שהוא מתבצע הלכה למעשה.
  3. כמו כן, תוצב תצוגה פתוחה של אריחי קרמיקה ארמנית בחצר חיצונית, שתשמש לרווחת המבקרים בדרך שכם.
  4. תקופת הפעלתו של המיזם לא תפחת מ-5 שנים, במסגרתה יישא בליאן בכל הוצאות האחזקה של מרכז המבקרים, על כל תכולתו, לרבות הדרכת המבקרים.
  5. אומדן העלות להקמת המיזם ואחזקתו במשך 5 שנים, על כל הכרוך בכך (לרבות עלויות התכנון, העיצוב, השיפוץ והבנייה של מרכז המבקרים, עלויות הקמת התצוגה (כולל השימוש באוסף האומנות), עלויות השכירות והאחזקה של המרכז במשך 5 שנים (כולל כ"א)) עומד ע"ס של כ-2,539,000 ₪ (כולל מע"מ). חלוקת המימון מתבצעת, כלהלן:

  • החברה: כ-906,000 ₪.
  • בליאן: כ-1,633,000 ₪.

בהתאם לתקנה 3ב(ג) לתקנות, על אדם ו/או תאגיד, המבקש והמסוגלים לבצע מיזם דומה למיזם האמור בהודעה זו, להודיע על כך, בתוך 14 ימי עבודה ממועד פרסום הודעה זו, היינו עד ליום 28.2.19 לוועדת המכרזים, באמצעות רכזת המכרזים של החברה, גב' שרונה מזרחי בדוא"ל [email protected], בצירוף פרטים בדבר ניסיונו בתחום. ככל שתתקבל פניה, כאמור, תשקול ועדת המכרזים את הפנייה ולאחר מכן תקבל החלטתה.

ועדת המכרזים
פיתוח מזרח ירושלים בע"מ