חיפוש

מכרז 9/2019 להפקת אירועים בנחל קידרון בירושלים

מוזמנות בזאת הצעות למתן שירותי הפקה לאירועים בנחל קידרון בירושלים.


קרא עוד

מכרז 1/2019 התקנה ואחזקה של מערכות תיעוד ובטחון ביער השלום

פיתוח מזרח ירושלים בע"מ (להלן: "החברה" או "המזמין"), מזמינה בזאת הצעות להתקשרות לאספקה, התקנה ואחזקה של מערכות תיעוד וביטחון ביער השלום בירושלים, בהתאם למפורט במסמכי המכרז (להלן: "העבודות").


קרא עוד

מכרז פומבי מס' 1/2019

לאספקה, התקנה ואחזקה של מערכות תיעוד וביטחון ביער השלום בירושלים


קרא עוד

מכרז פומבי מס' 4/2019

לאספקה, התקנה ואחזקה של שערים פיזיים וחשמליים בטיילת החומות בירושלים.


קרא עוד

מכרז פומבי מס' 2/2019

לאספקה, התקנה ואחזקה של מערכות תשלום בטיילת החומות בירושלים.


קרא עוד

מכרז פומבי מס' 3/2019

לאספקה, התקנה ואחזקה של מערכות אבטחה טכנולוגיות טיילת החומות בירושלים.


קרא עוד