נוהל למתן שירותים

היסעים ו/או אבטחה ו/או הגברה ו/או תאורה להתכנסויות, טקסים ואירועי זיכרון בהר הזיתים לגדולי ישראל

תאריך פרסום

15/02/2023

תאריך אחרון להגשה

30/04/2024 | 12:00

סטטוס

פתוח

צורת הגשה

הגשה פיזית

"וּבָנוּ מִמְּךָ חָרְבוֹת עוֹלָם מוֹסְדֵי דוֹר וָדוֹר תְּקוֹמֵם" – נוהל למתן שירותי היסעים ו/או אבטחה ו/או הגברה ו/או תיאורה להתכנסויות, טקסים ואירועי זיכרון בהר הזיתים לגדולי ישראל הקבועים בבית הקברות בהר לקבוצות תיירות פנים.

נוהל מעודכן החל מתאריך 25.6.23

כללי

1. משרד ירושלים ומסורת (להלן: "המשרד") מעוניין להגדיל את מספר המבקרים בבית הקברות היהודי בהר הזיתים בירושלים, לחזק את הזיקה להר ולגדולי ישראל הקבורים בו (לרבות רבנים, מנהיגי המדינה, אנשי שם וכו'), ולעודד את תיירות הפנים למקום.

2. לצורך כך החליט המשרד, באמצעות פיתוח מזרח ירושלים בע"מ (להלן: "החברה"), להקצות תקציב מיוחד לעידוד ביקורי קבוצות מכל גווני האוכלוסייה לקיום התכנסויות, טקסים ואירועים, בין היתר, בימי זיכרון ובימי שנה של גדולי ישראל הקבורים בהר הזיתים, בהתאם ובכפוף להוראות נוהל זה (להלן: "הפרויקט").

3. החברה מזמינה קבוצות מאורגנות, חברות תיירות, סוכני תיירות וכיו"ב (להלן: "הפונה") להגיש בקשה לקבלת השירותים שלהלן, כולם או חלקם, וזאת בכפוף לעמידתם בתנאי הסף המפורטים להלן.

4. השירותים (כפי שיפורטו להלן)

4.1. היסעים

4.2. מאבטח / מגיש עזרה ראשונה

4.3. תאורה

4.4. הגברה

5. תנאי הסף לקבלת השירותים

על הפונה בבקשה לקבלת השירותים ועל הקבוצה נשוא הבקשה לעמוד בתנאים הבאים:

5.1. הקבוצה מונה לפחות 100 משתתפים ולא למעלה מ-2500 משתתפים.

5.2. האירוע נשוא הבקשה – האירוע יהיה אירוע ציבורי– אירוע זיכרון או טקס זיכרון לגדולי ישראל ומנהיגיו מכל הזרמים והחוגים, ולא יהיה אירוע בעל אופי משפחתי.

5.3. האירוע יימשך לפחות 2 שעות ויתקיים בבית הקברות היהודי בהר הזיתים, בהתאם לגבולותיו המוצגים במפה להלן (אין באמור כדי למנוע את הפונה לקיים סיורים ו/או ביקורים במקומות נוספים בירושלים מעבר לאירוע, כאמור, על חשבונו):

5.4. האירוע עומד בדרישות כל דין ונוהל, לרבות קבלת כל היתר, רישוי, אישור או רשיון, המחויב על פי כל דין לצורך קיום האירוע.

5.5. הפונה הגיש בקשה, הצהרה והתחייבות חתום בהתאם להוראות נוהל זה, בנוסח נספח א' לנוהל זה.

5.6 ההחלטה מהו אופי האירוע והאם נכנס לגדרי נוהל זה ועמד בתנאי הסף, כאמור, תתקבל על ידי החברה, אשר תפעל משיקולים ענייניים בלבד.

בקשה שלא תעמוד בכל תנאי הסף לא תידון כלל.

6. יודגש, כי מתן השירותים המפורטים לעיל, כולם או חלקם תיעשה בשיטה של "כל הקודם, זוכה", וזאת לפונים העומדים בתנאי הסף שלעיל ועד לסיום התקציב שהוקצה על ידי המשרד למתן השירותים.

7. למען הסר ספק, החברה ו/או המשרד ו/או מי מטעמם ו/או מכוחם אינם אחראים לכל דבר הקשור לאירוע. לחברה ו/או למשרד אין ולא תהיה כל אחריות בקשר עם האירוע, אחריות כלפי המשתתפים באירוע ולרבות אחריות נזיקית באופן ובדרך כלשהי. החברה ו/או המשרד אינם אחראים לקבלת האישורים הדרושים לאירוע, מכל מין וסוג שהוא, ובהגשת הבקשה, מצהיר ומתחייב הפונה לקיים את האירוע בהתאם לדרישות כל דין והוא מצהיר ומתחייב שהאחריות המלאה לכל דבר ועניין, באופן ישיר ועקיף, הנוגע לאירוע, לרבות לאחריות בנזיקין (לרבות לפונה, לעובדיו, למשתתפי האירוע ולצדדים שלישיים), לגוף ונפש, לביטוחים, לאבטחה, לאישורים הדרושים לפי דין, לרישיונות, לאגרות, למיסים, לתשלומים וכיו"ב יחולו על הפונה בלבד.

כמו כן, מתחייב הפונה, בעצם הגשת הבקשה, וככל שזו תאושר, לשפות את החברה ו/או המשרד ו/או מי מטעמם ו/או מכוחם בגין כל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה כלפיה בקשר לאחריות, כאמור, מיד עם דרישה ראשונה.

הפונה מתחייב להקפיד על שמירת הציוד שיסופק לו במסגרת מתן השירותים ועל השבתו שלם ותקין עם סיום האירוע.

 

פירוט השירותים

1. השירותים שיינתנו במסגרת נוהל זה יהיו כדלקמן:

א. אוטובוסים – לפחות 2 אוטובוסים, אך לא יותר מ-10 אוטובוסים. איסוף מנקודת מוצא אחת והחזרה לאותה נקודת מוצא.

ב. מגיש עזרה ראשונה – אחד לכל אוטובוס מאושר.

ג. מאבטח / סדרן – אחד לכל אוטובוס מאושר.

ד. תאורה – עד 8 פנסים בהספק של 500 וואט + גנרטור, בהתאם למס' המשתתפים.

ה. הגברה – עד 5 רמקולים מוגברים + מיקסר קטן, בהתאם למס' המשתתפים.

2. למען הסר ספק, מובהר בזאת, כלהלן:

א. החברה תיתן את השירותים האמורים לעיל, בהיקף המפורט לעיל, ובכפוף לאישור בקשת הפונה ע"י החברה, והיא לא תעניק שירותים נוספים ו/או בהיקף החורג מהאמור לעיל.

ב. ככל שישנו ו/או שיתעורר צורך במסגרת האירוע בהיקף שונה של מרכיבי השירותים דעיל (אוטובוסים, מע"רים, מאבטחים, תאורה והגברה), בהתאם לצרכי האירוע ו/או לפי כל דין ו/או לפי דרישת גורם מוסמך כלשהו, תחול האחריות להשלמת המרכיבים הדרושים על הפונה בלבד, ולחברה אין ולא תהיה כל אחריות בקשר לכך.

ג. האחריות לאירוע, על כל היבטיו, לרבות בקשר עם מרכיבי השירותים האמורים בסעיף 1 לעיל, חלה על הפונה בלבד. לחברה אין כל אחריות בקשר לאירוע למעט למתן השירותים האמורים לפונה, בהיקף, כפי שיאושר, עד להיקף המפורט בסעיף 1 לעיל.

ד. הפונה בלבד יהיה אחראי לאירוע, לרבות אספקת כל השירותים הדרושים לאירוע, לרבות לפי כל דין ולפי האישורים ו/או ההיתרים שיידרשו ע"י הגורמים המוסמכים לצורך קיומו של האירוע, והוא ידאג לשפות את החברה בגין כל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה שתוגד נגדה בקשר עם האירוע והשירותים, לרבות אלה שסופקו על ידה. הפונה ידאג לביטוח מתאים, כנדרש לכיסוי התחייבויותיו, כאמור.

אופן הגשת הבקשה

1. הבקשה תוגש ע"י הפונה על גבי נספח א' המצ"ב, בצירוף כל הנדרש לפי הטופס ולהוכחת עמידת הפונה בתנאי הסף שלעיל.

2. הבקשה תוגש לא יאוחר מ-21 ימים קודם קיומו הצפוי האירוע (ולא מוקדם מ-3 חודשים קודם המועד הצפוי לאירוע) לנציגת החברה, גב' גורה ברגר, בדוא"ל yovelbus@gmail.com. לבקשה יש לצרף את כל מסמכי הנוהל חתומים ע"י הפונה או נציג מורשה מטעמו.

3. על הפונה לוודא קבלת הבקשה ע"י נציגת החברה, גב' ברגר, באמצעות טל' מס' 054-4676679, וזאת בתוך 24 שעות ממשלוח הבקשה.

4. הבקשה תיבדק באופן ראשוני (וטכני) ע"י נציגת החברה, שתדרוש השלמות, בהתאם לצורך. מובהר בזאת, כי אין בעצם האישור בדבר קבלת הבקשה ו/או ההשלמות משום אישור לגבי מתן השירותים והיקפם. אישור כזה יינתן ע"י החברה בלבד, בהתאם לאמור להלן.

5. בתוך 7 ימים ממועד קבלת הבקשה המלאה (על נספחיה, ולאחר ביצוע ההשלמות הנדרשות), תידון הבקשה ע"י החברה, שתחליט אם לאשר את הבקשה.

6. הודעה בדבר האישור, על פרטיו, כאמור, תינתן לפונה בכתב באמצעות הדוא"ל ו/או באמצעות אמצעי התקשרות אחר שפירט בבקשה, בתוך 24 שעות ממועד החלטת החברה. בהעדר אישור כתוב של החברה, כאמור, לא יינתנו השירותים כולם או חלקם!

 

כללי

1. החברה שומרת לעצמה את הזכות לדרוש מהפונה את רשימת המשתתפים באירוע ופרטי הקשר שלהם, על מנת לבצע בדיקה של נכונות הדיווח, כאמור. המארגן מתחייב להעמיד לרשות החברה רשימות אלו לא יאוחר מ- 2 ימי עבודה מדרישה (להלן: "מועד הגשת המסמכים"). למען הסר ספק, החברה מתחייבת שלא לעשות כל שימוש ברשימה, כאמור, שלא לצורך האמור לעיל. ככל שהפונה לא ייעתר לבקשה במועד האמור לעיל, הוא לא יהיה זכאי קבלת השירותים.

2. אם יתברר לחברה, לרבות לאחר מתן השירותים לאירוע, כי הפונה לא עמד בתנאי מתנאי הסף בנוהל זה ו/או באיזו מהתחייבויותיו ו/או באחד מתנאים בנוהל זה ו/או מסר לחברה דיווח שאינו נכון, הפונה מתחייב להחזיר לחברה את עלות מתן השירותים שקיבל + 15% (לכיסוי הוצאותיה של החברה) בתוך 7 ימים מדרישה. אין באמור לפגוע בכל זכות ו/או סעד העומדים לחברה לפי דין ו/או לפי נוהל זה. עלות השירותים תיקבע ע"י החברה, בהתאם לתשלום בפועל ששולמה ע"י החברה לנותני השירותים. הצהרת החברה בנושא תהווה ראיה לעלות השירותים בפועל.

3. ככל שהמארגן לא יעביר את המסמכים, כאמור, במועד הגשת המסמכים, הוא לא יהיה זכאי לקבלת השירותים. החברה תהיה רשאית להאריך את מועד הגשת המסמכים עד 14 יום נוספים.

4. מובהר כי כל פונה רשאי להגיש בקשה לקבלת השירותים לאירוע אחד בלבד בתוך תקופה של רבעון.

 

לכל בירור ו/או הבהרה בקשר לנוהל זה, יש לפנות לגב' גורה ברגר, בטל' 054-4676679.

בני סאסי, מנכ"ל
פיתוח מזרח ירושלים בע"מ

 

Scroll to Top

רכישת כרטיסים

רכישת כרטיסים

דילוג לתוכן