מכרז 2/2024 – שכירות של סדנא במתחם מס' 26 חוצות היוצר – ירושלים

תאריך פרסום

17/03/2024

תאריך אחרון להגשה

11/04/2024 | 12:00

סטטוס

סגור

צורת הגשה

תיבת מכרזים

תמצית הוראות המכרז

 

פיתוח מזרח ירושלים בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת הצעות מאמנים לשכירות של  סדנא, במתחם חוצות היוצר, רח' חטיבת ירושלים 14-16, ירושלים (חלקות (בחלק) 13-18 ו-83-85 בגוש 30031), בסמוך ל"פארק טדי" (להלן: "המתחם"), כלהלן:

 1. זיהוי הנכס: סדנא מס' 26, הכוללת סטודיו בשטח של כ-44.50 מ"ר  וגלריה בשטח של כ-37.6 מ"ר.
 2. השתתפות במכרז איננה כרוכה בתשלום.
 3. ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא תשלום ולהדפיס אותם (לרבות לצורך הגשת ההצעה) באתר האינטרנט של החברה בכתובת www.pami.co.il, תחת הלשונית "מכרזים".
 4. סיור מציעים ייערך ביום ד', י"ז אדר ב', תשפ"ד (27.3.24), בשעה 11:00 במתחם. נקודת המפגש תהיה במחסום הכניסה למתחם חוצות היוצר (רחוב אליאל דרור, ירושלים). לתיאום ניתן לפנות למנהלת השיווק הגב' ג'ולי בר, בטל' 058-6617620 .

הסיור במקום חובה, והשתתפות בו מהווה תנאי סף להשתתפות במכרז.

 1. תקופת השכירות תהיה לשלוש שנים, החל מיום 15.4.24 או 10 ימים ממועד משלוח ההודעה לזוכה במכרז – המאוחר מביניהם, עם אופציה להארכה לתקופה נוספת של שנתיים, בכפוף להסכם החכירה של החברה עם רשות מקרקעי ישראל ובתנאים הקבועים במסמכי המכרז, לרבות הסכם השכירות.
 2. מטרת השכירות תהיה אך ורק לפעילות אמנותית יוצרת בתחומים הנקובים בסעיף 8.ד' להלן, ובלבד שפעילות זו היא בתחום עיסוקו העיקרי של המציע. בכל מקרה, תוגבל מטרת השכירות להוראות הסכם החכירה של החברה עם רשות מקרקעי ישראל.
 3. האחריות לקבלת כל האישורים וההיתרים הדרושים לניהול עסקו של השוכר בנכס תהיה על המציע הזוכה בלבד, ואין בפרסום מכרז זה ו/או בכל מסמכי המכרז ו/או דברים שייכתבו ו/או שייאמרו במסגרת הליכי המכרז משום כל מצג מטעם החברה, בכל הנוגע לקבלת אישורים, כאמור.
 4. תנאי סף להגשת ההצעות:
 • המציע הוא אישיות משפטית אחת, יחיד תושב ישראל או תאגיד רשום כדין בישראל, המוחזק בבעלותו של יחיד, תושב ישראל (להלן: "בעל השליטה"), ובלבד שבעל השליטה במציע, ככל שהוא תאגיד, עומד בתנאי הסף האמור בס"ק ד' להלן. למען הסר ספק, לא תתקבל הצעה של משתתף במכרז שהינו "מיזם משותף" או "חברה בייסוד" או תאגיד שאיננו רשום בישראל.
 • המציע הוא עוסק מורשה בישראל או מוסד ללא כוונת רווח בעל אישור מתאים מרשויות מע"מ.
 • המציע הוא בעל כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976, לרבות:
 • אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר ניהול ספרים כדין בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה (נוסח חדש) וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו – 1975.
 • אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר דיווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולמנהל מע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו – 1975.
 • המציע עומד בדרישות סעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976, לעניין תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין.
  • המציע או בעל השליטה במציע, במקרה של תאגיד, הוא אמן, שתחום פעילותו העיקרי, הוא בפעילות אמנותית יוצרת בתחומים להלן: אמנות פלסטית, ציור, גרפיקה, פיסול, צורפות, ואשר פועל בתחום הרלוואנטי לפחות 5 שנים.
  • המציע אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין בקשות תלויות שעומדות נגדו מסוג זה, הוא אינו עומד בפני חדלות פירעון, הדו"חות הכספיים שלו אינם כוללים אזהרת "עסק חי", וכן לא הוטלו על נכסיו עיקולים מהותיים.
  • המציע הגיש ערבות ההצעה כנדרש בסעיף 10 להלן, ע"ש המציע.
  • המציע השתתף במפגש וסיור המציעים, כאמור בסעיף 4 לעיל.
  • ככל שהמציע הוא עמותה או חל"צ, יש בידיו אישור תקף בדבר ניהול תקין מרשם העמותות והחל"צ.
 1. על מגישי ההצעות לצרף להצעתם מסמכים המעידים על תחומי עיסוקם, לרבות הכשרתם, ניסיונם, מקומות יצירה קודמים, השתתפות בתערוכות מקומיות ובינלאומיות, המלצות מאמנים ידועי שם ו/או ממומחים בתחום אמנותם.
 2. על המציע לצרף להצעתו ערבות מכרז אוטונומית לטובת החברה מאת בנק ישראלי או חברת ביטוח ישראלית מורשית, בסכום השווה ל-10% מדמי השכירות השנתיים לפי הצעתו, בתוספת מע"מ, בתוקף עד ליום א', כ"ד סיוון, התשפ"ד (30.6.24), וזאת בנוסח הנקוב במסמכי המכרז. הערבות תוחזר למציע שלא זכה בתוך 21 יום ממועד החלטת וועדת המכרזים של החברה על ההצעות הזוכות.

למען הסר ספק, המחאה בנקאית ו/או מכתב עיכוב ו/או כל מסמך אחר לא יהוו תחליף לערבות, כאמור.

מציע שלא יעמוד בתנאי הסף, כאמור במסמכי המכרז, לרבות לעניין ערבות המכרז, הצעתו תיפסל.

 1. ההצעות יתייחסו לדמי שכירות חודשיים בשקלים חדשים בשכירות חופשית, ללא מע"מ (מע"מ לפי דין יחול על השוכר בלבד). דמי השכירות המינימאליים (ללא מע"מ) יהיו כלהלן:
 • סטודיו: 56 ₪ למ"ר.
 • גלריה: 29 ₪ למ"ר.

דמי השכירות החודשיים יוצמדו למדד המחירים לצרכן בהתאם להוראות הסכם ההתקשרות.

בתקופת האופציה תהיה תוספת של 5% לדמי השכירות החוזיים (לאחר ביצוע הצמדה, כאמור).

 1. המציעים רשאים לפנות בבקשה לקבלת הבהרות בקשר עם מסמכי המכרז עד ליום ג', כ"ג אדר ב', תשפ"ד (2.4.24), בשעה 14:00.

את בקשות ההבהרה יש להפנות בכתב לחברה לידי גב' שרונה מזרחי, באמצעות מייל sharona@pami.co.il . חובה לוודא קבלת השאלות בטל' 02-6254403.

רק תשובות בכתב תחייבנה את החברה.

 1. את ההצעות יש להכניס לתיבת המכרזים במשרדי החברה, רחוב שלומציון 18, ירושלים (קומה 1 במשרדים), לא יאוחר מיום ה', ג' ניסן, תשפ"ד (11.4.24), בשעה 12:00.
 2. אמות המידה לבחינת ההצעות יהיו, כלהלן:
 • גובה ההצעה הכספית: 70%.
 • שנות הניסיון של המציע בתחום הרלוואנטי: 10%.
 • רמתו האמנותית של המציע (החלטה ע"י וועדה מקצועית לא תלויה, תוך התחשבות במסמכים, שיציג המציע, כאמור בסעיף 8 לעיל, ובהתרשמות כללית לרבות מעבודות של האמן): 20%.
 1. קבלת ההצעה תהיה מותנית בהסכמתו של המציע לבדיקה ע"י החברה של איתנותו הכלכלית וניסיונו המקצועי והאמנותי, בהתאם למטרת השכירות המבוקשת.
 2. הגשת ההצעה היא על אחריותו הבלעדית של המציע ולא תישמע מצדו כל טענה בדבר טעות ו/או הטעיה ו/או אי ידיעה, של פרט כלשהו לגבי כל עניין הקשור במכרז ו/או בהצעתו.
 3. החברה איננה מתחייבת לקבל את ההצעה היקרה ביותר ו/או כל הצעה שהיא, והיא שומרת על זכותה לנהל מו"מ או התמחרות עם המציעים, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי, ובכפוף לכל דין.
 4. החברה תהיה רשאית לבטל את המכרז ו/או חלקו, מכל סיבה שהיא, בכל שלב, לרבות לאחר קביעת ההצעה/ות הזוכה/ות ועד לחתימת הסכם השכירות עם הזוכה/ים.
 5. מונחים במודעה זו יפורשו בהתאם להגדרתם במסמכי המכרז.
 6. האמור במסמך זה הוא תמצית בלבד של ההוראות המלאות המפורטות במסמכי המכרז ובכל מקרה של סטייה ו/או אי התאמה בין האמור בפרסום זה לעיל לבין האמור במסמכי המכרז, יחייבו בלעדית התנאים והכללים המלאים המפורטים במסמכי המכרז.
Scroll to Top

רכישת כרטיסים

רכישת כרטיסים

דילוג לתוכן