מכרז פומבי מס' 6/2021

שכירות שער יפו

תאריך פרסום

20/10/2021

תאריך אחרון להגשה

30/11/2021 | 12:00

סטטוס

סגור

צורת הגשה

הגשה פיזית

לשכירתו בשכירות חופשית של נכס, המשמש כחנות, הנמצא בתוך תחומי העיר העתיקה, בסמוך לשער יפו, כיכר אבן ח'טאב 1, ירושלים

פיתוח מזרח ירושלים בע"מ מזמינה בזאת הצעות לשכירתו של הנכס, שבסימוכין:

 1. תנאי סף להגשת ההצעות – כמפורט במסמכי המכרז, ובין היתר:
  • המציע הוא אישיות משפטית אחת, יחיד תושב ישראל או תאגיד רשום כדין בישראל. למען הסר ספק, לא תתקבל הצעה של משתתף במכרז שהינו "מיזם משותף" או "חברה בייסוד" או תאגיד שאיננו רשום בישראל.
  • המציע הוא עוסק מורשה בישראל.
  • למציע כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976, לרבות:
 • אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר ניהול ספרים כדין בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה (נוסח חדש) וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו – 1975.
 • אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר דיווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולמנהל מע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו – 1975.
 • המציע עומד בדרישות סעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976, לעניין תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין.
  • המציע או בעל השליטה במציע, במקרה של תאגיד, פועל בתחום עיסוק הכלול במטרת השכירות המוצעת לפחות 5 שנים.
  • למציע מחזור כספי שנתי בשנים 2018-2020 בסכום של 350,000 ₪ לשנה לפחות, בהתאם לדו"חות הכספיים המבוקרים של המציע בשנים האמורות.
  • המציע אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין בקשות תלויות שעומדות נגדו מסוג זה, הוא אינו עומד בפני חדלות פירעון, הדו"חות הכספיים שלו אינם כוללים אזהרת "עסק חי", וכן לא הוטלו על נכסיו עיקולים מהותיים.
  • המציע או נציגו ישתתפו במפגש המציעים, כנדרש בסעיף 3 להלן.
  • המציע הגיש ערבות ההצעה כנדרש בסעיף 6 להלן, ע"ש המציע.
 1. השתתפות במכרז איננה כרוכה בתשלום.
  • ניתן לעיין במסמכי המכרז ללא תשלום (ללא זכות להעתקתם), במשרדי החברה, ברח' שלומציון המלכה 18, ירושלים (להלן: "משרדי החברה"), החל מיום ד', ‏י"ד חשון, תשפ"ב (20.10.21), ועד ליום א', י"ז כסלו, תשפ"ב (21.11.21), בתיאום מראש, באמצעות טל' מס' 02-6231221 ו/או 02-6254404. כמו כן, ניתן לעיין במסמכי המכרז באתר האינטרנט של החברה בכתובת pami.co.il (להלן: "אתר האינטרנט"), תחת הלשונית "מכרזים", ולהדפיס אותם.
  • מתעניין במכרז שיבקש שהחברה תדפיס עבורו עותק נייר של מסמכי המכרז יוכל לקבל עותק, כאמור, במשרדי החברה, במועדים האמורים בס"ק א', בתיאום מראש, כנגד הפקדת שיק בסכום של 500 ₪, בתוספת מע"מ לפקודת החברה. השיק יוחזר למתעניין, כאמור, שיגיש הצעה מלאה למכרז, במועדים הנקובים במסמכי המכרז. מתעניין שהפקיד את השיק, כאמור, אך לא הגיש הצעה מלאה למכרז, תפרע החברה את השיק שהפקיד בתמורה להדפסת מסמכי המכרז עבורו.
 2. מפגש מציעים וסיור בנכס (חובה) יתקיים ביום א',כ"ה חשון תשפ"ב (31.10.2021) בשעה 10:00. נקודת המפגש תהיה שער יפו, ירושלים.
 3. המציעים יהיו רשאים לפנות בבקשה לקבלת הבהרות בקשר עם מסמכי המכרז, עד ליום ב', י"ד חשון, תשפ"ב (8.11.21), בשעה 12:00. את בקשות ההבהרה יש להפנות בכתב לגב' שרונה מזרחי בדוא"ל sharona@pami.co.il. ככל שלא יתקבל אישור על קבלת הבקשה במייל חוזר בתוך יום עסקים, חובה לוודא קבלת השאלות בטל' 02-6231221. רק תשובות בכתב תחייבנה את החברה.
 4. את ההצעות יש להכניס ידנית לתיבת המכרזים במשרדי החברה עד ליום ג', י"ט כסלו, תשפ"ב (23.11.21), בשעה 12:00 בדיוק.
 5. על המציע לצרף להצעתו ערבות צמודה אוטונומית, בלתי חוזרת ובלתי מותנית, מבנק ישראלי או מחברת ביטוח ישראלית מורשית, לטובתו של המזמין, בסך השווה ל-75% מדמי השכירות השנתיים, בהתאם להצעתו של המציע, בתוספת מע"מ. הערבות תוחזר למציע, שלא זכה, בתוך 30 יום מיום קביעת הזוכה במכרז או, ככל שזכה במכרז, עם מסירת ערבות בהתאם להסכם השכירות. למען הסר ספק, מכתב עיכוב ו/או המחאה בנקאית ו/או המחאה אישית ו/או תשלום במזומן לא יהוו תחליף לערבות הנדרשת.
 6. מציע שלא יעמוד בתנאי הסף, כאמור במסמכי המכרז, לרבות לעניין הערבות, הצעתו תיפסל.
 7. לחברה שמורה הזכות להבהיר, לשנות, לעדכן או לסייג כל תנאי מתנאי המכרז, ואף לבטלו, וזאת בכפוף לתנאים המפורטים במסמכי המכרז, ולפי שיקול דעתה הבלעדי.
 8. הגשת ההצעה הינה על אחריותו הבלעדית של המציע ולא תישמע מצדו כל טענה בדבר טעות ו/או הטעיה ו/או אי ידיעה, של פרט כלשהו לגבי כל עניין הקשור במכרז ו/או בהצעתו.
 9. בהגשת ההצעה מצהיר המציע, כי ידוע לו, כי הסכם השכירות מותנה וכפוף לזכויות החברה בנכס. למציע לא תהיה עילת תביעה כנגד החברה בכל הקשור בביטול המכרז ו/או בעיכוב ו/או אי חתימה על הסכם השכירות, ככל שיחול שינוי בזכויות החברה בנכס, כאמור במסמכי המכרז.
 10. בנוסף, החברה רשאית, בכל שלב במהלך המכרז, לרבות לאחר הכרזת הזוכה, לבטל את המכרז ו/או ההתקשרות מכל סיבה שהיא, והמציעים מנועים ואף מוותרים מראש, על כל טענה בגין ביטול המכרז, כאמור.
 11. מונחים במודעה זו יפורשו בהתאם להגדרתם במסמכי המכרז.
 12. האמור במודעה זו הוא תמצית בלבד של ההוראות המלאות המפורטות במסמכי המכרז ובכל מקרה של סטייה ו/או אי התאמה בין האמור בפרסום זה דלעיל לבין האמור במסמכי המכרז, יחייבו בלעדית התנאים והכללים המלאים המפורטים במסמכי המכרז.
 13. עד למועד הגשת ההצעות, רשאית החברה להכניס, בכל עת, שינויים במסמכי המכרז, לרבות בנוגע למועדים הנקובים לעיל. כל השינויים והתיקונים, ככל שיהיו כאלה, יהיו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. שינויים אלה יועלו לאתר האינטרנט של החברה, כאמור בסעיף 2 לעיל. באחריות המציעים בלבד לבדוק, מעת לעת, באתר האינטרנט, קיומם של הודעות ו/או שינויים, כאמור.

פיתוח מזרח ירושלים בע"מ

Scroll to Top

רכישת כרטיסים

רכישת כרטיסים

דילוג לתוכן