מכרז פומבי מס' 4/2021

לאספקה, התקנה ואחזקה של שערים פיזיים וחשמליים בטיילת החומות בירושלים

תאריך פרסום

22/08/2021

תאריך אחרון להגשה

03/10/2021 | 12:00

סטטוס

סגור

צורת הגשה

הגשה פיזית

בדיקה

בדיקה

בדיקה

בדיקה

מוזמנות בזאת הצעות לביצוע העבודות שבנדון:

 1. תנאי סף להגשת ההצעות – כמפורט במסמכי המכרז, ובין היתר:
  • המציע הוא אישיות משפטית אחת, אדם או תאגיד רשום כדין בישראל. למען הסר ספק, לא תתקבל הצעה של משתתף במכרז שהינו "מיזם משותף" או "חברה בייסוד" או תאגיד שאיננו רשום בישראל.
  • המציע הוא עוסק מורשה בישראל.
  • למציע כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976, לרבות:
 • אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר ניהול ספרים כדין בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה (נוסח חדש) וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו – 1975.
 • אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר דיווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולמנהל מע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו – 1975.
 • המציע עומד בדרישות סעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976, לעניין תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין.
  • המציע הינו בעל ניסיון מוכח בביצוע של שלושה פרויקטים לפחות של התקנה והפעלה של מערכות שערים פיזיים וחשמליים, הדומות למערכות נשוא המכרז, בהיקף כספי של לפחות 300,000 ₪, בתוספת מע"מ, שבוצעו על ידו כקבלן ראשי בישראל, ושהתקנתן הסתיימה בחמש השנים שקדמו למועד הגשת הצעתו במכרז.
  • למציע ניסיון במתן שירות ואחזקה למערכות שערים פיזיים וחשמליים, הדומות למערכות נשוא המכרז, כאמור, במסגרת לפחות 2 חוזי שירות ואחזקה, בהיקף שנתי של 7,000 ₪ בתוספת מע"מ לפחות, שנעשו עמו כספק המערכות, ואשר עמדו בתוקף ב-3 השנים שקדמו למועד הגשת הצעתו למכרז.
  • המציע הוא בעל מחזור כספי שנתי בשנים 2018-2020 בסכום של 500,000 ₪ לשנה לפחות, בהתאם לדו"חות הכספיים המבוקרים של המציע בשנים האמורות.
  • המציע אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין בקשות תלויות שעומדות נגדו מסוג זה, הוא אינו עומד בפני חדלות פירעון, הדו"חות הכספיים שלו אינם כוללים אזהרת "עסק חי", וכן לא הוטלו על נכסיו עיקולים מהותיים.
  • המציע הגיש ערבות הצעה כנדרש בסעיף 7 להלן, ע"ש המציע.
  • המציע או נציגו ישתתפו במפגש המציעים, כנדרש בסעיף 4 להלן.
  • המציע הוא בעל אישור לבקרת איכות לפי תקן 9001 ISO.
 1. ניתן לעיין בכל מסמכי המכרז ללא תשלום (ללא זכות להעתקתם), במשרדי החברה, ברח' שלומציון המלכה 18, ירושלים (להלן: "משרדי החברה"), החל מיום ג', ט"ז אלול, תשפ"א (24.8.21), בתיאום מראש עם גב' שרונה מזרחי, באמצעות טל' מס' 02-6231221 ו/או 02-6254404. כמו כן, ניתן לעיין, החל מאותו מועד, במסמכי המכרז באתר האינטרנט של החברה בכתובת pami.co.il (להלן: "אתר האינטרנט"), תחת הלשונית "מכרזים", ולהדפיס אותם.
 2. מתעניין במכרז שיבקש שהחברה תדפיס עבורו עותק נייר של מסמכי המכרז יוכל לקבל עותק, כאמור, במשרדי החברה, בימים א'-ה', בין השעות 09:00-ל-14:00, החל מיום ג', ט"ז אלול, תשפ"א (24.8.21), כנגד הפקדת שיק בסכום של 1,000 ₪, בתוספת מע"מ לפקודת החברה (להלן: "השיק"). השיק יוחזר למתעניין, כאמור, שיגיש הצעה מלאה למכרז, וזאת בתוך 30 יום לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות למכרז או בתוך 30 יום לאחר המועד האחרון שיוגדר להשלמת מסמכים, בהתאם להחלטת וועדת המכרזים, המאוחר מביניהם. מתעניין שהפקיד את השיק, כאמור, אך לא הגיש הצעה מלאה למכרז, תפרע החברה את השיק שהפקיד וזאת בתמורה להדפסת מסמכי המכרז עבורו, ותמציא לו חשבונית מס בגין התשלום.
 3. מפגש מציעים (חובה) יתקיים ביום א' כ"א אלול , תשפ"א (29/8/2021), בשעה 10:00 בשער יפו (הכניסה לטיילת הדרומית), ירושלים. לאחר המפגש יתקיים סיור בשטח.
 4. מציעים רשאים לפנות בבקשה לקבלת הבהרות בקשר עם מסמכי המכרז, החל מיום א', כ"א אלול, תשפ"ב (29.8.21), ועד ליום א', כ"ח אלול, תשפ"א (5.9.21), בשעה 13:00. את בקשות ההבהרה יש להפנות בכתב למנה"פ, באמצעות מר אורי פרץ, במייל ori@mamaneng.co.il. חובה לוודא קבלת השאלות בטל' 052-8708277. העתק משאלות ההבהרה יש לשלוח גם לחברה (עבור גב' שרונה מזרחי) בפקס 02-6247137. רק תשובות בכתב תחייבנה את החברה.
 5. את ההצעות יש להכניס לתיבת המכרזים במשרדי החברה עד ליום א', כ"ז תשרי, תשפ"ב (3.10.21), בשעה 12:00 בדיוק.
 6. על המציע לצרף להצעתו ערבות צמודה, אוטונומית, בלתי חוזרת ובלתי מותנית מבנק ישראלי או מחברת ביטוח ישראלית מורשית בסך של 25,000 ₪. הערבות תוחזר למציע, שלא זכה, בתוך 3 חודשים מיום קביעת הזוכה במכרז. למען הסר ספק, מכתב עיכוב ו/או המחאה בנקאית ו/או המחאה אישית ו/או תשלום במזומן לא יהוו תחליף לערבות.
 7. מציע שלא יעמוד בתנאי הסף, כאמור במסמכי המכרז, לרבות לעניין הערבות, הצעתו תיפסל.
 8. לחברה שמורה הזכות להבהיר, לשנות, לעדכן או לסייג כל תנאי מתנאי המכרז, ואף לבטלו, וזאת בכפוף לתנאים המפורטים במסמכי המכרז, ולפי שיקול דעתה הבלעדי.
 9. כאמור במסמכי המכרז, החברה רשאית, לקיים התמחרות בין המציעים או חלקם, ואף לבקש ו/או לאפשר למציעים או לחלקם, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לתקן או לשפר את הצעותיהם, בכתב או בע"פ, בכל עת ובכל דרך, לרבות לאחר קביעתו של הזוכה במכרז. למען הסר ספק, אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
 10. הגשת ההצעה הינה על אחריותו הבלעדית של המציע ולא תישמע מצדו כל טענה בדבר טעות ו/או הטעיה ו/או אי ידיעה, של פרט כלשהו לגבי כל עניין הקשור במכרז ו/או בהצעתו.
 11. בהגשת ההצעה מצהיר המציע, כי ידוע לו, כי ביצוע הפרויקט מותנה בקבלת תקציב ואישורי ביצוע מגורמים מממנים. למציע לא תהיה עילת תביעה כנגד החברה בגין עיכוב ו/או אי חתימה על הסכם ההתקשרות בשל חוסר תקציב ו/או בשל העדר אישורים לביצוע הפרויקט.
 12. בנוסף, החברה רשאית, בכל שלב במהלך מכרז זה, ואף לאחר ההתקשרות עם הזוכה לבטל את המכרז ו/או ההתקשרות מכל סיבה שהיא, והמציעים מנועים ואף מוותרים מראש, על כל טענה בגין ביטול המכרז ו/או ההסכם, כאמור, ו/או בקשר עם היקף ההתקשרות, לרבות צמצומה. החברה איננה מתחייבת להזמין כמות מסוימת של עגלות ו/או שירותים מהמציע הזוכה, וכל הזמנה תיעשה בהתאם לצרכי החברה ולתקציב העומד לרשותה.
 13. מונחים במודעה זו יפורשו בהתאם להגדרתם במסמכי המכרז.
 14. האמור במודעה זו הוא תמצית בלבד של ההוראות המלאות המפורטות במסמכי המכרז ובכל מקרה של סטייה ו/או אי התאמה בין האמור בפרסום זה דלעיל לבין האמור במסמכי המכרז, יחייבו בלעדית התנאים והכללים המלאים המפורטים במסמכי המכרז.
 15. עד למועד הגשת ההצעות, רשאית החברה להכניס, בכל עת, שינויים במסמכי המכרז, לרבות בנוגע למועדים הנקובים לעיל. כל השינויים והתיקונים, ככל שיהיו כאלה, יהיו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. שינויים אלה יועלו לאתר האינטרנט של החברה, כאמור בסעיף 3 לעיל. באחריות המציעים בלבד לבדוק, מעת לעת, באתר האינטרנט, קיומם של הודעות ו/או שינויים, כאמור.

פיתוח מזרח ירושלים בע"מ

Scroll to Top

רכישת כרטיסים

רכישת כרטיסים

דילוג לתוכן