מכרז פומבי מס' 3/2024 לביצוע עבודות השלמה וגמר בבית שץ בקצה המזרחי של טיילת האז בירושלים

תאריך פרסום

17/03/2024

תאריך אחרון להגשה

04/06/2024 | 12:00

סטטוס

סגור

צורת הגשה

תיבת מכרזים

(מכרז מתוקן, בהמשך למכרז 1/2024)

מוזמנות בזאת הצעות לביצוע העבודות שבנדון:

 1. תנאי סף להגשת ההצעות – כמפורט במסמכי המכרז, ובין היתר:
  • המציע הוא אישיות משפטית אחת, תאגיד רשום כדין בישראל. למען הסר ספק, לא תתקבל הצעה של משתתף במכרז שהינו "מיזם משותף" או "חברה בייסוד" או תאגיד שאיננו רשום בישראל.
  • המציע הוא קבלן רשום בפנקס הקבלנים ע"פ חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות, תשכ"ט – 1969, בענף 100 (בנייה) בסיווג כספי ג-3 ומעלה.
  • המציע הוא עוסק מורשה בישראל.
  • למציע כל האישורים הדרושים לפי חוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976, לרבות:
 • אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר ניהול ספרים כדין בהתאם להוראות פקודת מס הכנסה (נוסח חדש) וחוק מס ערך מוסף, התשל"ו – 1975.
 • אישור תקף מפקיד שומה או רו"ח בדבר דיווח לפקיד השומה על הכנסותיו ולמנהל מע"מ על עסקאות שמוטל עליהן מס לפי חוק מס ערך מוסף, התשל"ו – 1975.
 • המציע עומד בדרישות סעיף 2ב לחוק עסקאות גופים ציבוריים, התשל"ו – 1976, לעניין תשלום שכר מינימום והעסקת עובדים זרים כדין.
  • המציע הינו בעל ניסיון מוכח של 5 שנים לפחות בביצוע עבודות בנייה של מבני ציבור איכותיים, מרכזי מבקרים ו/או מוזיאונים בהיקף שלא יפחת מ-10 מיליון ₪ לשנה, במהלך השנים 2019-2023., הכוללים עבודות חרש ברזל ונגרות אומן בהיקף משמעותי.
  • המציע הינו בעל ניסיון מוכח (לרבות במסגרת הניסיון האמור בס"ק ה' לעיל) בביצוע של שני פרויקטים לפחות בהיקף של 5 מלש"ח או לפחות פרויקט אחד בהיקף של 10 מלש"ח, שהסתיימו במהלך השנים 2021-2023 ושכללו שילוב של תוספת בנייה במבנה קיים באמצעות אלמנטים קונסטרוקטיביים וכן התאמה של מערכות חדשות למערכות במבנה קיים.
  • המציע הוא בעל מחזור כספי שנתי של 20 מיליון ₪ לשנה לפחות במהלך השנים 2021-2023, בהתאם לדו"חות הכספיים המבוקרים של המציע בשנים האמורות (בנוגע לשנת 2023, ככל שאין בידי המציע דו"ח מבוקר, ניתן להסתמך על דו"ח סקור).
  • המציע אינו נמצא בהליכי כינוס נכסים, הקפאת הליכים, פשיטת רגל או פירוק ואין בקשות תלויות שעומדות נגדו מסוג זה, הוא אינו עומד בפני חדלות פירעון, הדו"חות הכספיים שלו אינם כוללים אזהרת "עסק חי", וכן לא הוטלו על נכסיו עיקולים מהותיים.
  • המציע יתחייב להעסיק במסגרת העבודות, נשוא המכרז, אנשי מקצוע, בהתאם למפורט בתנאי המכרז.
  • המציע יעמוד בציון האיכות המינימאלי, כקבוע במכרז.
  • המציע הגיש ערבות ההצעה כנדרש בסעיף 6 להלן, ע"ש המציע.
  • המציע או נציגו ישתתפו במפגש המציעים, כנדרש בסעיף 3 להלן.
 1. ניתן לעיין במסמכי המכרז ולהדפיס אותם (לרבות לצורך הגשתם) באתר האינטרנט של החברה בכתובת pami.co.il (להלן: "אתר האינטרנט"), תחת הלשונית "מכרזים".
 2. מפגש מציעים חובה יתקיים ביום ד', י"ז אדר ב', תשפ"ד (27.3.24), בשעה 11:00, בכניסה לאתר (בקצה המזרחי של טיילת האז (ארמון הנציב) בירושלים, בסמוך לאולם אירועים עולמיא). לאחר המפגש ייערך סיור מציעים (המפגש והסיור יימשכו כשעתיים).
 3. מציעים רשאים לפנות בבקשה לקבלת הבהרות בקשר עם מסמכי המכרז לאחר מפגש המציעים ועד ליום ד', כ"ד אדר ב', תשפ"ד (3.4.24) בשעה 14:00. את בקשות ההבהרה יש להפנות בכתב למנהל הפרויקט, באמצעות מר טל כהן, בדוא"ל c@ntf.co.il. העתק משאלות ההבהרה יש לשלוח גם לחברה באמצעות גב' שרונה מזרחי בדוא"ל sharona@pami.co.il. רק תשובות בכתב תחייבנה את החברה.
 4. את ההצעות יש להכניס לתיבת המכרזים במשרדי החברה עד ליום ד', ט' ניסן, תשפ"ד (17.4.24), בשעה 12:00 בדיוק.
 5. על המציע לצרף להצעתו ערבות צמודה, אוטונומית, בלתי חוזרת ובלתי מותנית מבנק ישראלי או מחברת ביטוח ישראלית מורשית בסך של 100,000 ₪. הערבות תוחזר למציע, שלא זכה, בתוך 3 חודשים מיום קביעת הזוכה במכרז. למען הסר ספק, מכתב עיכוב ו/או המחאה בנקאית ו/או המחאה אישית ו/או תשלום במזומן לא יהוו תחליף לערבות בנקאית.
 6. מציע שלא יעמוד בתנאי הסף, כאמור במסמכי המכרז, לרבות לעניין הערבות, הצעתו תיפסל.
 7. לחברה שמורה הזכות להבהיר, לשנות, לעדכן או לסייג כל תנאי מתנאי המכרז, ואף לבטלו, וזאת בכפוף לתנאים המפורטים במסמכי המכרז, ולפי שיקול דעתה הבלעדי.
 8. כאמור במסמכי המכרז, החברה רשאית, לקיים התמחרות בין המציעים או חלקם, ואף לבקש ו/או לאפשר למציעים או לחלקם, לפי שיקול דעתה הבלעדי, לתקן או לשפר את הצעותיהם, בכתב או בע"פ, בכל עת ובכל דרך, לרבות לאחר קביעתו של הזוכה במכרז. למען הסר ספק, אין החברה מתחייבת לקבל את ההצעה הזולה ביותר או כל הצעה שהיא.
 9. הגשת ההצעה הינה על אחריותו הבלעדית של המציע ולא תישמע מצדו כל טענה בדבר טעות ו\או הטעיה ו\או אי ידיעה, של פרט כלשהו לגבי כל עניין הקשור במכרז ו\או בהצעתו.
 10. בהגשת ההצעה מצהיר המציע, כי ידוע לו, כי ביצוע הפרויקט מותנה בקבלת תקציב ואישורי ביצוע מגורמים מממנים. למציע לא תהיה עילת תביעה כנגד החברה בגין עיכוב ו/או אי חתימה על הסכם ההתקשרות בשל חוסר תקציב ו/או בשל העדר אישורים לביצוע הפרויקט.
 11. בנוסף, החברה רשאית, בכל שלב במהלך מכרז זה, ואף לאחר ההתקשרות עם הזוכה לבטל את המכרז ו/או ההתקשרות מכל סיבה שהיא, והמציעים מנועים ואף מוותרים מראש, על כל טענה בגין ביטול המכרז ו/או ההסכם, כאמור, ו/או בקשר עם היקף ההתקשרות, לרבות צמצומה. החברה איננה מתחייבת להזמין כמות מסוימת של עגלות ו/או שירותים מהמציע הזוכה, וכל הזמנה תיעשה בהתאם לצרכי החברה ולתקציב העומד לרשותה.
 12. מונחים במודעה זו יפורשו בהתאם להגדרתם במסמכי המכרז.
 13. האמור במודעה זו הוא תמצית בלבד של ההוראות המלאות המפורטות במסמכי המכרז ובכל מקרה של סטייה ו/או אי התאמה בין האמור בפרסום זה דלעיל לבין האמור במסמכי המכרז, יחייבו בלעדית התנאים והכללים המלאים המפורטים במסמכי המכרז.
 14. עד למועד הגשת ההצעות, רשאית החברה להכניס, בכל עת, שינויים במסמכי המכרז, לרבות בנוגע למועדים הנקובים לעיל. כל השינויים והתיקונים, ככל שיהיו כאלה, יהיו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז. שינויים אלה יועלו לאתר האינטרנט של החברה, כאמור בסעיף 2 לעיל. באחריות המציעים בלבד לבדוק, מעת לעת, באתר האינטרנט, קיומם של הודעות ו/או שינויים, כאמור.

 

פיתוח מזרח ירושלים בע"מ

Scroll to Top

רכישת כרטיסים

רכישת כרטיסים

דילוג לתוכן