הודעה על כוונה להתקשר עם "ספק יחיד"

הודעה על פי חוק חובת המכרזים

תאריך פרסום

19/01/2021

תאריך אחרון להגשה

26/01/2021 | 12:00

סטטוס

סגור

צורת הגשה

פרסום פומבי

פיתוח מזרח ירושלים בע"מ (להלן: "החברה") מודיעה בזאת, בהתאם לתקנה 3א(א)(1) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג – 1993, על כוונתה להתקשר עם מי שלדעתה הוא ספק יחיד, כלהלן:

 

שם הספק: ארגון השומר החדש, ע"ר 580492981.

עיקרי ההתקשרות:

מטרת ההתקשרות:

הפעלת מתנדבים במסגרת חד יומית (יום פעילות חקלאית, המשלב לצד ליבת הפעילות החקלאית גם פעילות חינוכית לאהבת הארץ, מעגלי שיח, בישולי שדה וכיוצא בזה פעילויות חינוכיות בהתאם לפרוגרמה, שאושרה ע"י החברה ולפי הסכמה בין הצדדים.

ההפעלות תתבצענה בתיאום מול רט"ג והחקלאים. באחריות הספק איתור מתנדבים וגיוסם, איתור מוקדי התנדבות והפעלת המתנדבים במתכונת האמור לעיל.

תקופת ההתקשרות:2.21-31.12.21.

אומדן / שווי ההתקשרות: כ-1,670,000 ₪.

 

כל הסבור שקיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי להודיע על כך, עד ליום 2.2.21, לוועדת המכרזים של החברה, באמצעות רכזת המכרזים, גב' שרונה מזרחי בדוא"ל sharona@pami.co.il, בצירוף פרטים. ככל שתתקבל פניה, כאמור, תשקול ועדת המכרזים את הפנייה ולאחר מכן תקבל החלטתה.

Scroll to Top

רכישת כרטיסים

רכישת כרטיסים

דילוג לתוכן