הודעה על כוונה להתקשר עם "ספק יחיד"

הודעה על פי חוק חובת המכרזים

תאריך פרסום

10/11/2019

תאריך אחרון להגשה

17/11/2019 | 12:00

סטטוס

סגור

צורת הגשה

פרסום פומבי

פיתוח מזרח ירושלים בע"מ (להלן: "החברה") מודיעה בזאת, בהתאם לתקנה 3א(א)(1) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג – 1993, על כוונתה להתקשר עם מי שלדעתה הוא ספק יחיד, כלהלן:

שם הספק: בית פיילי באמצעות החברה העירונית אריאל – לתרבות, חברה, חינוך, רווחה, ספורט ואומנויות בע"מ (חל"צ מס' 51-318471-3)

עיקרי ההתקשרות:

מטרת הפרויקט, נשוא ההתקשרות, הוא שיתוף הציבור והטמעת חשיבות הניקיון ואיסוף האשפה בשכונות מזרח ירושלים, בין היתר, באמצעות שיתוף בני נוער וילדים בפעילות בתחום טיפוח הניקיון. מטרת ההתקשרות הספציפית היא הפעלת תלמידים ובני נוער בשיפור הנראות של כלי האצירה במזרח העיר וסביבתם. ההתקשרות כוללת ציוד, הדרכה והפעלת בני הנוער בניקוי, צביעה, ציור ומיתוג של כלי האצירה וסביבתם.

הפרויקט, בעלות כוללת של 50,000 ₪, כולל מע"מ, כולל:

ארגון קבוצות בני נוער ממזרח ירושלים לצורך ביצוע הפרויקט.

הדרכת בני הנוער בעניין הניקיון, איסוף האשפה וחשיבותם.

הדרכה והפעלה של בני הנוער בתחומי האומנות והיצירה לתכנון אופן שיפור הנראות של כלי האצירה במרחב.

רכישת הציוד הדרוש לצורך ביצוע הפרויקט.

ניקיון, צביעה, ציור וקישוט של כלי האצירה וסביבתם ע"י בני הנוער בהתאם לתכנון ולהכנה שבוצעה.

ככל שמאן דהוא סבור, שקיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, הוא רשאי לפנות לחברה עד ליום 25.11.19, ולהודיע לה, כי לדעתו, קיים ספק אחר, המסוגל לבצע את ההתקשרות.

Scroll to Top

רכישת כרטיסים

רכישת כרטיסים

דילוג לתוכן