הודעה על כוונה להתקשר עם "ספק יחיד"

הודעה על פי חוק חובת המכרזים

תאריך פרסום

20/02/2018

תאריך אחרון להגשה

27/02/2018 | 12:00

סטטוס

סגור

צורת הגשה

פרסום פומבי

פיתוח מזרח ירושלים בע"מ (להלן: "החברה") מודיעה בזאת, בהתאם לתקנה 3א(א)(1) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג – 1993, על כוונתה להתקשר עם מי שלדעתה הוא ספק יחיד, כלהלן:

שם הספק: בימות 10 בע"מ, ח.פ. 514393412

עיקרי ההתקשרות:
מטרת ההתקשרות – הפצה ומכירה של כרטיסים למערת צדקיהו (עם אפשרות הרחבה לטיילת החומות) וכן למופעים ולפעילויות המתקיימים בה.

ההתקשרות היא ל-12 חודשים עם אופציה של החברה להארכת ההתקשרות עוד בשלוש תקופות של 12 חודשים.

התמורה עבור ביצוע ההפצה והמכירה:

10% עמלה מהכרטיסים הנמכרים.

200 ₪ בתוספת מע"מ בגין אספקת שירותי כ"א למסירת הכרטיסים באתר במועד האירוע / המופע.

ככל שמאן דהוא סבור, שקיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, הוא רשאי לפנות לחברה עד ליום 4.9.18, ולהודיע לה, כי לדעתו, קיים ספק אחר, המסוגל לבצע את ההתקשרות.

מצ"ב חוות דעתו של בעל הסמכות בחברה, כי הספק האמור הוא ספק יחיד לפי תקנה 3(29) לתקנות.

Scroll to Top

רכישת כרטיסים

רכישת כרטיסים

דילוג לתוכן