‏‏‏נאמני סביבה – הרובע הנוצרי

ד' תשרי, תשע"ח | ‏24 ספטמבר, 2017

הודעה על כוונת פיתוח מזרח ירושלים בע"מ (להלן: "החברה") להתקשר עם ספק יחיד בהתאם בהתאם לתקנה 3א(א)(1) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993 (להלן: "התקנות")

בהתאם לתקנה 3א(א)(1) לתקנות, מתכבדת ועדת המכרזים של החברה, להודיע בזאת, כי בכוונתה של החברה להתקשר בהסכם עם בוזור אלחיה אלפאדל בע"מ, חל"צ שמספרה 515316941, ת.ד 49159, ירושלים (להלן: "החל"צ"), כמי שלדעת החברה היא ספק יחיד להקמת מערך נאמני ניקיון ברובע הנוצרי בעיר העתיקה בירושלים (להלן: "הרובע").

מטרת ההתקשרות היא שהחל"צ תפעל באופן פרואקטיבי בקרב תושבי הרובע והבאים בשעריו לשפר את רמת הניקיון, התחזוקה ואיכות הסביבה במרחב הציבורי ברובע, תוך תיאום ושיתוף הגורמים העירוניים והממסדיים הרלוונטיים.

פירוט:

 • גיבוש תכנית עבודה שנתית, לשפור רמת הניקיון, התחזוקה ואיכות הסביבה התואמת את צרכיו ואופיו הייחודי של הרובע.

 • ארגון וניהול קבוצות תושבים ברשתות החברתיות, לעיסוק בנושאי ניקיון ותחזוקה בשכונתם.
 • חלוקת חומרי הסברה, קיום הרצאות וכנסים בבתי הספר, אגודות, ועדים ומועדונים ברובע.
 • הפקת אירועי תרבות והפנינג הכוללים מבצעי ניקיון יזומים בהשתתפות תושבי הרובע (תלמידים והוריהם, קבוצות ספורט, מועדונים) – בעיקר לקראת ימי חג ומועד.
 • ניהול פרויקט רובעי בתחום איכות הסביבה (מחזור, גינה קהילתית, נטיעות וכו').
 • הבאת מיצגים ואומנות רחוב למרחב הציבורי ברובע.
 • מסירת דיווחי סטטוס עיתיים והשתתפות פעילה בפורום נאמני ניקיון עירוני.

משך ההתקשרות: עד ליום 31.12.17, עם אופציה של החברה בלבד להארכת ההתקשרות עד כ-24 חודשים נוספים.

התמורה: התמורה עבור ביצוע התחייבויות החל"צ בגין כל תקופת ההתקשרות תעמוד ע"ס של של 250,000 ש"ח.

 כל הסבור שקיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי להודיע על כך, עד ליום 17.10.17, לוועדת המכרזים של החברה, באמצעות רכזת המכרזים, גב' שרונה מזרחי בדוא"ל sharona@pami.co.il, בצירוף פרטים. ככל שתתקבל פניה, כאמור, תשקול ועדת המכרזים את הפנייה ולאחר מכן תקבל החלטתה.


מצ"ב חוות דעתו של בעל הסמכות בחברה, כי הספק האמור הוא ספק יחיד לפי תקנה 3(29) לתקנות.

ועדת המכרזים
פיתוח מזרח ירושלים בע"מ


 

נאמני סביבה סילואן

כ"ט אלול, תשע"ז | ‏20 ספטמבר, 2017

הודעה על כוונת פיתוח מזרח ירושלים בע"מ (להלן: "החברה") להתקשר עם ספק יחיד בהתאם בהתאם לתקנה 3א(א)(1) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג-1993 (להלן: "התקנות")

בהתאם לתקנה 3א(א)(1) לתקנות, מתכבדת ועדת המכרזים של החברה, להודיע בזאת, כי בכוונתה של החברה להתקשר בהסכם עם עמותת אהל אלבלד, ע"ר 580643740, מרחוב  אלעבאסייה 1, ירושלים (להלן: "העמותה"), כמי שלדעת החברה היא ספק יחיד להקמת מערך נאמני ניקיון בשכונת סילואן בירושלים (להלן: "השכונה").

מטרת ההתקשרות היא פעילות פרואקטיבית, באמצעות העמותה, בקרב תושבי השכונה והמבקרים בה, לטובת שיפור רמת הניקיון, התחזוקה ואיכות הסביבה במרחב הציבורי בשכונה, תוך תיאום ושיתוף הגורמים העירוניים והממסדיים הרלוונטיים.

 

פירוט:

 • גיבוש תכנית עבודה שנתית, לשיפור רמת הניקיון, התחזוקה ואיכות הסביבה התואמת את צרכיה ואופייה הייחודיים של השכונה.
 • ארגון וניהול קבוצות תושבים ברשתות החברתיות, לעיסוק בנושאי ניקיון ותחזוקה בשכונה.
 • חלוקת חומרי הסברה, קיום הרצאות וכנסים בבתי הספר, אגודות, ועדים ומועדונים בשכונה.
 • הפקת אירועי תרבות והפנינג הכוללים מבצעי ניקיון יזומים בהשתתפות תושבי השכונה (תלמידים והוריהם, קבוצות ספורט, מועדונים) – בעיקר לקראת ימי חג ומועד.
 • ניהול פרויקט שכונתי בתחום איכות הסביבה (מחזור, גינה קהילתית, נטיעות וכו').
 • הבאת מיצגים ואומנות רחוב למרחב הציבורי בשכונה.
 • מסירת דיווחי סטטוס עיתיים והשתתפות פעילה בפורום נאמני ניקיון עירוני.

משך ההתקשרות: עד ליום 31.12.17, עם אופציה של החברה בלבד להארכת ההתקשרות עד ל-24 חודשים נוספים.
התמורה: התמורה בגין כל תקופת ההתקשרות תעמוד ע"ס של כ-120,000 ₪.

כל הסבור שקיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, רשאי להודיע על כך, עד ליום 27.9.17, לוועדת המכרזים של החברה, באמצעות רכזת המכרזים, גב' שרונה מזרחי בדוא"ל sharona@pami.co.il, בצירוף פרטים. ככל שתתקבל פניה, כאמור, תשקול ועדת המכרזים את הפנייה ולאחר מכן תקבל החלטתה.


מצ"ב חוות דעתו של בעל הסמכות בחברה, כי הספק האמור הוא ספק יחיד לפי תקנה 3(29) לתקנות.

ועדת המכרזים
פיתוח מזרח ירושלים בע"מ


מאהר אבו נאב (הובלות טרקטור).

פיתוח מזרח ירושלים בע"מ (להלן: "החברה") מודיעה בזאת, בהתאם לתקנה 3א(א)(1) לתקנות חובת המכרזים, תשנ"ג – 1993, על כוונתה להתקשר עם מי שלדעתה הוא ספק יחיד, כלהלן:

 1. עיקרי ההתקשרות:
  מטרת ההתקשרות – פינוי אשפה יומי מהשכונה התיכונה – אלחארה אל ווסטה (סילואן) – וניקיון מרחב קבר בת פרעה וקבר ר' עובדיה מברטנורא (לרבות מדרון ההר).

 • ההתקשרות היא ל-4 חודשים עם אופציה של החברה להארכת ההתקשרות עוד בשתי תקופות של 12 חודשים.
 • התמורה החודשית עבור ביצוע פינוי האשפה והניקיון – סך של 4,000 ₪, בתוספת מע"מ לחודש (כנגד חשבונית מס).

 1. ככל שמאן דהוא סבור, שקיים ספק אחר המסוגל לבצע את ההתקשרות, הוא רשאי לפנות לחברה עד ליום 11.9.17, ולהודיע לה, כי לדעתו, קיים ספק אחר, המסוגל לבצע את ההתקשרות.

מצ"ב חוות דעתו של בעל הסמכות בחברה, כי הספק האמור הוא ספק יחיד לפי תקנה 3(29) לתקנות.


מכון ירושלים למחקרי מדיניות

הודעה על כוונה לביצוע מיזם משותף לפי תקנה 3(30) לתקנות חובת המכרזים עם מכון ירושלים למחקרי מדיניות (ע"ר) לביצוע מחקרי הערכה ומדידה ומחקרי עומק בקשר עם פעילותה של היחידה לפיתוח ויזמות במזרח ירושלים.

קובץ מצורף


הקרן לירושלים ועיריית ירושלים

הודעה על כוונה לביצוע מיזם משותף לפי תקנה 3(30) לתקנות חובת המכרזים

עם הקרן לירושלים (ע"ר) ועם עיריית ירושלים להכנת תוכנית לשדרוג בית פיילי המשמש מרכז לעשייה תרבותית במזרח ירושלים, במגמה לבססו כמרכז עשייה בתחומי האמנות, העיצוב והניו מדיה במזרח ירושלים.

קובץ מצורף