X
חיפוש

מכרז מס' 3/2017

פיתוח מזרח ירושלים בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת הצעות מאמנים לשכירות של סטודיו מס' 24  בשטח של כ-35.5 מ"ר וקומת גלריה (יציע) בשטח של 16.8 מ"ר, במתחם חוצות היוצר, רח' חטיבת ירושלים 14-16, ירושלים (חלקות (בחלק) 13-18 ו-83-85 בגוש 30031), בסמוך ל"פארק טדי" (להלן: "המתחם").


קרא עוד
אמיר דדון מרץ 2017

אמיר דדון מרץ 2017

אמיר דדון במערת צדקיהו

אמיר דדון במערת צדקיהו


קרא עוד

מנהל פרויקט בתחום עידוד התיירות לירושלים

  1. עידוד תיירות פנים לירושלים של קבוצות מיקוד שאינן מוכוונות תיירות לעיר, באמצעות תמריצים כלכליים לקבוצות תיירות.
  • תקופת הפרויקט (מתוכנן): חצי שנה עד שנה.

קרא עוד

גולי הפצה וקדם בע"מ – הגדרה כ"ספק יחיד"

  1. מטרת החברה בתחום השיווק היא, בין היתר, הגדלת החשיפה של אתרי החברה והפעילויות שהיא עושה לתיירים המגיעים לירושלים וסביבותיה, כדי שאתרי החברה והפעילויות מטעמה יהיו חלק מהביקור שלהם בעיר. החברה מעוניינת להגיע לחשיפה מקסימאלית, והפרסום בקרב השוהים בבתי המלון בעיר ובסביבותיה עשוי לתרום מהותית לכך.

קרא עוד

הודעה על כוונה להתקשר עם "ספק יחיד"

  1. שם הספק: גולי הפצות וקדם בע"מ, ח.פ.514171073.
  2. עיקרי ההתקשרות:
    • מטרת ההתקשרות – הפצת פליירים ופירסומים של החברה בבתי מלון בעיר ירושלים ובסביבותיה והנחתם במעמדים (סטנדים) המוצבים בבתי המלון בתדירות של פעם בשבוע לפחות (בחגים תהיה תדירות גבוהה יותר).

קרא עוד

הודעה על כוונה לביצוע מיזם משותף

בהתאם לתקנה 3ב' לתקנות, מתכבדת ועדת המכרזים של החברה, להודיע בזאת, כי בכוונתה של החברה להתקשר בהסכם עם "אתר הנצחה גבעת התחמושת לציון שחרור ירושלים במלחמת ששת הימים", ע.ר. 58-003670-5 (להלן: "העמותה") לביצוע מיזם משותף (להלן: "המיזם").


קרא עוד