X
מכרזים פעילים
כללי
מכרז פעיל

מכרז מס' 3/2017

20.03.2017

פיתוח מזרח ירושלים בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזאת הצעות מאמנים לשכירות של סטודיו מס' 24  בשטח של כ-35.5 מ"ר וקומת גלריה (יציע) בשטח של 16.8 מ"ר, במתחם חוצות היוצר, רח' חטיבת ירושלים 14-16, ירושלים (חלקות (בחלק) 13-18 ו-83-85 בגוש 30031), בסמוך ל"פארק טדי" (להלן: "המתחם").

הצג פרטים נוספים
מכרז לא פעיל

מנהל פרויקט בתחום עידוד התיירות לירושלים

14.03.2017
  1. עידוד תיירות פנים לירושלים של קבוצות מיקוד שאינן מוכוונות תיירות לעיר, באמצעות תמריצים כלכליים לקבוצות תיירות.
  • תקופת הפרויקט (מתוכנן): חצי שנה עד שנה.
הצג פרטים נוספים
מכרז לא פעיל

גולי הפצה וקדם בע"מ – הגדרה כ"ספק יחיד"

20.02.2017
  1. מטרת החברה בתחום השיווק היא, בין היתר, הגדלת החשיפה של אתרי החברה והפעילויות שהיא עושה לתיירים המגיעים לירושלים וסביבותיה, כדי שאתרי החברה והפעילויות מטעמה יהיו חלק מהביקור שלהם בעיר. החברה מעוניינת להגיע לחשיפה מקסימאלית, והפרסום בקרב השוהים בבתי המלון בעיר ובסביבותיה עשוי לתרום מהותית לכך.
הצג פרטים נוספים
מכרז לא פעיל

הודעה על כוונה להתקשר עם "ספק יחיד"

20.02.2017
  1. שם הספק: גולי הפצות וקדם בע"מ, ח.פ.514171073.
  2. עיקרי ההתקשרות:
    • מטרת ההתקשרות – הפצת פליירים ופירסומים של החברה בבתי מלון בעיר ירושלים ובסביבותיה והנחתם במעמדים (סטנדים) המוצבים בבתי המלון בתדירות של פעם בשבוע לפחות (בחגים תהיה תדירות גבוהה יותר).
הצג פרטים נוספים
מכרז לא פעיל

הודעה על כוונה לביצוע מיזם משותף

20.02.2017

בהתאם לתקנה 3ב' לתקנות, מתכבדת ועדת המכרזים של החברה, להודיע בזאת, כי בכוונתה של החברה להתקשר בהסכם עם "אתר הנצחה גבעת התחמושת לציון שחרור ירושלים במלחמת ששת הימים", ע.ר. 58-003670-5 (להלן: "העמותה") לביצוע מיזם משותף (להלן: "המיזם").

הצג פרטים נוספים
מכרז לא פעיל

מכרז פומבי 2/2017 - עדכונים

10.02.2017

לאספקת כח אדם לצורך ביצוע סקר כתובות במזרח ירושלים
תיקון תנאי סף ושינוי מועדים
מועד לסיור קבלנים נוסף

הצג פרטים נוספים
מכרז לא פעיל

מכרז פומבי 2/2017

01.02.2017

לאספקת כח אדם לצורך ביצוע סקר כתובות במזרח ירושלים
הודעה מתוקנת

הצג פרטים נוספים
מכרז לא פעיל

מכרז פומבי 1/2017 - תיקון תנאי סף

05.01.2017

לעבודות שיקום מבנה המזרקה ברחבת הדקלים ליד שער שכם בירושלים 
תיקון תנאי סף
מועד לסיור קבלנים נוסף

הצג פרטים נוספים
מכרז לא פעיל

מכרז פומבי 1/2017

01.01.2017

לעבודות שיקום מבנה המזרקה ברחבת הדקלים ליד שער שכם בירושלים

הצג פרטים נוספים